Resertifisering – Antidoping Norge

Vi ønsker å skryte litt av de klubbene som har resertifisert seg de seneste årene.  Bra jobba.

Her er de flinkeste i klassen.

Nittedal atletenes gym og kraftsport klubb Akershus Feb 09/2018
Drammen Styrkeidrettslag Buskerud Sep 27/2017
Bømlo Idrettsråd Hordaland Sep 04/2017
Tromsø Atletklubb Troms Apr 05/2017
Bjørgvin Styrkeløft Klubb Hordaland Apr 03/2017
Bømlo Idrettsråd Hordaland Mar 29/2017
Skien Atletklubb Telemark Feb 07/2017
Oslo Styrkeløftklubb Oslo Jan 19/2017
Lørenskog Atletklubb Akershus Jan 12/2017
SPUVI Buskerud Dec 16/2016
Ganddal Atletklubb Rogaland Oct 27/2016
Odin Styrkeløftklubb Hordaland Aug 25/2016
Bømlo Idrettsråd Hordaland May 19/2016
Bodø Atletklubb Nordland May 09/2016
Bodø Atletklubb Nordland May 09/2016
Sande Kraftsport klubb Vestfold Nov 27/2015

Antidoping Norge anbefaler alle klubber og idrettlag å resertifisere seg  hvert 3 år.  Vedlagt link kan brukes for resertifisering

http://www.rentidrettslag.no/Register.aspx?Resertifisering=True

 

 

Samordnet søknad og rapportering fra idrettslagene i 2018 (Idrettsregistreringen) – informasjon om tidsplan

Idrettslagene skal iht. forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, innen 30. april hvert år rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. – utfyllende informasjon finnes her. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon.

Informasjon om tidsfrister mv samordnet søknad og rapportering 2018

Varslingskanal

NIF ønsker at alle er kjent med at NIF har etablert en varslingskanal der enhver kan varsle om kritikkverdige forhold i NIFs virksomhet.

 

Idrettsstyret har oppnevnt NIFs juridiske avdeling som mottaksorgan for varsler. Alle varsler skal enten sendes via varslingskanalen eller på epost til varslinger@idrettsforbundet.no.

 

Varslene vil behandles konfidensielt.

 

For mer informasjon om rutinene, se her.

 

NIF oppfordrer alle særforbund og idrettskretser til å informere om varslingskanalen til sine ansatte, tillitsvalgte, utøvere og andre som bør kjenne til varslingskanalen.

 

Generelle spørsmål om forhold knyttet til varslingskanalen kan sendes til NIFs juridiske avdeling på lovsaker@idrettsforbundet.no

Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2018

Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2018

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2018. Norges idrettsforbund (NIF) har laget en
egen side med nyttig informasjon om årsmøtene.

Idrettslagene kan i særlige tilfeller få utsatt frist til å avholde årsmøtet. Idrettslaget må i så fall begrunne
hvilke særlige grunner det har for å måtte avholde årsmøtet på et senere tidspunkt. Søknaden sendes til den aktuelle idrettskretsen.

Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2018

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.17 til NIF innen 30.04.18. Samordnet søknad og
rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2018.

Dersom idrettslaget benytter et annet godkjent elektronisk medlemsregister enn KlubbAdmin, skal idrettslaget
likevel fortsatt logge seg inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF Support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.

Innlevering av reiseregninger

VI vil minne dere på innleveringsfrist for reiseregninger i forbindelse med oppgaver relatert NSF.

I 2017 var mange alt for sene med å sende inn så i 2018 vil vi stramme inn på dette.
Legg merke til at det står sendt innen  2 uker etter reisedato.

De som kommer for sent vil ikke bli utbetalt.

Dette står på reiseregningen:

Alt må fylles ut før betaling finner sted, og alle bilag må være vedlagt og nummerert.

Reiseregning må være sendt innen 2 uker etter reisedato!

Udokumentert reiseregning blir ikke behandlet. (Kun billigste reisemåte dekkes).

Utbetaling skjer den 15. (dersom bilagene er levert innen den 5.)

NB! Styremedlem fyller inn info til regnskap om avdeling/prosjektnummer

Utlysning midler fra ExtraStiftelsen

Særforbund bes sende ut informasjonen under til underliggende ledd og ev. legge ut informasjon på sine nettsider/sosiale medier. Det gjelder muligheten til å søke om midler til ExtraStiftelsen via NIF.

Legg merke til i utlysningsteksten at NIF oppfordrer idrettslag og særkretser/regioner som vil søke på ordningen om å kontakte sitt særforbund før de henvender seg til NIF. Dette for at særforbund skal bli informert om prosjekter som «sine» idrettslag har lyst til å sette i gang. Særforbundet får da mulighet til å gi føringer til underordnede ledd i tråd med dets strategiplaner, gi råd til idrettslaget/særkretsen/regionen og evt. opplyse om egne eller andre støtteordninger i stedet/ i tillegg.

 

Særforbund kan også søke via NIF for mer eller mindre landsdekkende prosjekter, og tar da direkte kontakt med NIF.

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2018/2019

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

 

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist
For prosjekter med oppstart høst 2018: 15. februar 2018.

For å bli opprettet som søker
Idrettslag og må ta kontakt med sitt særforbund (særidrettslag) eller idrettskrets (fleridrettslag) for å avklare:

  • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

 

Send deretter en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. 

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.