Skadeforsikring inkludert i lisensavgiften

Norges Styrkeløftforbund har forsikringsavtale med AGS Forsikring AS.

Hvem er forsikret?

Forsikringen omfatter alle medlemmer som har betalt lisensavgift til NSF. Medlemmer av NSF er dekket av NIFs barneidrettsforsikring til og med det året de fyller 12 år.

 

Forsikringsdekning

Forsikringen omfatter idretts- og ulykkesskade som rammer forsikrede. Med idrettskade menes skade på kroppen som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkesskade), som inntreffer i forsikringstiden. Reise til og fra organisert idrettsutøvelse er omfattet

 

 
         
    Forsikringsytelser: Grunnforsikring  
  A Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til etterlatte 50.000
  B Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til ektefelle/samboer 150.000
  C Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til barn under 20 år med bostedsadresse hos sikrede 50.000
  D Progressiv invaliditet – erstatning iht invaliditetsgrad over 5%. Progressiv erstaning over 50%. Når invaliditetsgrad er 100% vil 200% av forsikringssum bli utbetalt. 250.000
  E Tannlege 25.000
  F Privat klinikk / Operasjon 5.000
  G Undersøkelse og behandling av akutte skader-max 2 år 15.000
Egenandel Det belastes kun en egenandel per skade / lidelse 1.000

Melding om skade

Skade meldes via følgende skjema:https://partner.agsforsikring.no/styrkeloft/

AGS Forsikring AS, Nesbruveien 75 ,

1369 Billingstad

Telefon: 67 24 73 07

Epost: post@agsforsikring.no