Styrereferat 1-2008

NORGES STYRKELØFTFORBUND

 

Styrereferat 1-2008

 

Tid og sted: 25-26. januar, Idrettens Hus, Ullevaal Stadion.

 

Tilstede: Linda Høiland, Vidar Tangen, Pål Nilsen, Oddbjørn Steen, Marie Tjosevik, Alexander Kirketeig, Jørn Høyset og Tore Kristiansen

 

Referent: Tore Kristiansen

 

 

*Godkjenning av styrereferat 5-2007 er gjort pr e-post.

 

 

AVSLUTTEDE SAKER

 

02/07:  VPL-RAPPORTERING 2007

22/07:  ARBEIDSPROSESSER

23/07:  FORDELING AV STYREANSVAR

25/07: AVTALE MED SON – FORDELING AV ANSVAR

26/07:  ARBEIDSUTVALG

27/07:  ANSATTES ARBEIDSOMRÅDER/STILLINGSINSTRUKSER

28/07:  PLANLEGGING FOR 2008 (VPL)

29/07:  LAG NM

 

 

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

 

Styret:

03/08:  SPILLEMIDLER TIL UTSTYR

NSF ble tildelt 145 000 kr etter søknad. GS sin innstilling til intern fordeling blant NSFs

søkerklubber ble vedtatt.

 

AU:

1: AU avslo Brumunddal AKs søknad om dispensasjon fra reglene i Særnorsk reglement punkt 2.2.2 i forbindelse med deltakelse i ungdomsturnering i Newcastle, England.

 

 

VIDEREFØRTE SAKER  

           

01/07:  REGNSKAP/BUDSJETT 2007

 

Foreløpig regnskapsrapport pr 31. desember 2007 ble sendt ut før styremøtet. GS orienterte om regnskapet inkludert de avsetninger som er pålagt – VM fondet og utdanningsfondet. Det ble deretter informert om prosessen videre.

 

Fullstendig regnskap med lovpålagte beretninger vil bli sendt til Norges Idrettsforbund og det vil også bli gjort tilgjengelig for NSFs klubber og kretser/regioner.

 

Regnskapsåret 2007 vil formelt behandles på forbundstinget 2009.

 

Ansvarlig: GS

Status: Sak videreføres

 

 

NYE SAKER

 

01/08:  REGNSKAP/BUDSJETT 2008

 

GS har mottatt positiv informasjon vedrørende årets rammetilskudd. Det vil trolig bli en økning kontra tidligere år, men endelig beslutning fra Idrettsstyret vedrørende fordelingsmekanismer er ikke tatt. I tillegg vil det selvfølgelig avhenge av tallene som blir registrert på idrettsregistreringen. I tillegg vil det være mer penger å søke om vedrørende post 3 tiltak (aktivitetsmidler).

 

På kostnadssiden så viser det seg at det var et par poster som ble glemt på det tingvedtatte budsjettet:

 

1. NSF innfører i år et nytt reglement vedrørende kåringen av ”Årets klubb”. Nytt av året er blant annet at det deles ut pengepremier til de 3 beste klubbene – totalt

kr 20 000,-. Dette ble imidlertid glemt i budsjettet og må således bakes inn (premie/gaver).

           

2. Stevne- og rekordregistrering. I henhold til muntlig avtale med PN så får han reise/opphold til styrkeløftmesterskap til en verdi av størrelsesorden kr. 5 000,- pr år for den jobben han utfører. Dette er med andre ord ikke en av hans ordinære styreoppgaver, men en ekstrajobb som han utfører for forbundet. PN påpekte i tillegg at han ikke hadde tatt avtalen i bruk hvert år, og mener at det inkludert 2008, er et misforhold på knappe 19 000 kr. Disse ønsket han å få overført til i år. Styret vurderte søknaden og vedtok at han får overført 5 000 kr ekstra i år slik at reisekostnadene i 2008 kan beløpe seg til 10 000 kr. P.t. så er ønsket mesterskap VM for veteraner. Styret vedtok videre at presidenten utformer ny, skriftlig avtale med PN der årlig beløp er det samme, men med mulighet for å overføre fra kun ett år tilbake.

 

Styret foretok deretter ytterligere endringer i budsjettet. Integreringskostnaden ble fordelt i sin helhet på toppidrett (30 000 kr) og aktivitetsmidler (35 000 kr). Videre ble toppidrett tildelt ytterligere 14 000 kr, arrangement 4 000 kr og premier/gaver 25 000 kr. Nytt budsjettert underskudd er da 138 500 kr.

 

Oppdatert budsjett følger vedlagt.

 

Sakspunktet vil videreføres gjennom året som sak 01/08.

 

Ansvarlig: GS

Status: Sak videreføres

 

 

 

 

02/08:  VPL 2008

 

Hver styreansvarlig la frem VPL for sitt område. Områder som omhandler aktivitetsmidler må revideres etter at vi har fått vite tildelt beløp fra NIF. Hver styreansvarlig sender inn oppdatert VPL.

 

            Sakspunktet vil videreføres gjennom året som sak 02/08.

 

Ansvarlig: LH

 

 

04/08:  NORDISK MESTERSKAP

 

VT la frem TIK sine ønsker vedrørende nordiske mesterskap. Det er ønskelig at mesterskapene delegeres til regioner, men at alle uttak skal godkjennes av idrettsfaglig rådgiver Dietmar Wolf. TIK ønsker å forespørre Styrkeløftregion Øst (Nordisk senior) og Styrkeløftregion SørVest (Nordisk ung/jr 2009).

 

Styret vedtok forslaget og bestemte videre at NSF vil tilby 14 000 kr, der start- og antidopingavgift utgjør ca 4 000 kr for årets mesterskap. Styret vil komme tilbake til beløpet for Nordisk ungdom og junior 2009.

 

Ansvarlig: VT

Status: Sak avsluttet

 

 

05/08:  UTTAKSKRITERIER TIK

 

TIK sin innstilling ble vedtatt. Uttakskriteriene publiseres på websiden og følger vedlagt.

 

Ansvarlig: VT

Status: Sak avsluttet

 

 

06/08:  VETERANKLUBBEN

 

PN orienterte om status i veteranklubben. Det viser seg å være uhyre vanskelig å få veteraner til å påta seg styreverv. Det ble besluttet at PN går ut og forespør en siste gang, både personer og styrkeløftregioner. Dersom ingen påtar seg oppgaven så nedlegges veteranklubben.

 

Ansvarlig: PN

Status: Sak videreføres

 

 

07/08   NSFs RETNINGSLINJER FOR DOPINGSAKER

 

GS orienterte styret om forbundets retningslinjer for dopingsaker samt informerte om saken vedrørende Kjell Olav Nyhagebråten.

Ansvarlig: GS

Status: Sak avsluttet

 

 

08/08:  SØKNAD OM ENDRING AV DATO FOR RM SØRVEST

 

Styrkeløftregion SørVest ønsker å endre dato for RM da ungdomsstevnet i Newcastle (samme helg) skaper problemer for arrangøren. Styret avslo søknaden da forutsetningen for at regionene skulle få ansvaret for stevnet i England nettopp var at det ikke skulle gå utover RM.

 

Etter at Styrkeløftregion SørVest har mottatt forbundsstyret avgjørelse har det kommet et nytt moment inn i saken. Det er ikke mulig å oppdrive stevnehall på terminfestet dato. Styret har behandlet saken på nytt pr e-post og vedtatt følgende:

 

Styret godkjenner å flytte RM i sør-vest til lørdag 1. mars, men det vil ikke være aktuelt å flytte stevnet med samme grunn til neste år. Det er opp til region/arrangørklubb å planlegge et RM i god tid.

 

Ansvarlig: LH
Status: Sak avsluttet

 

 

09/08:  ÅRETS KLUBB OG REGION

 

Styret vedtok hvilken klubb og region som kan smykke seg tittelen Årets Klubb og Årets Region 2007. Tildelingen vil skje under NM i styrkeløft.

 

Ansvarlig: GS

Status: Sak avsluttet

 

 

10/08:  NSF REPRESENTANT I NPF

 

Styret vedtok at presidenten skal være NSF sin representant i det nordiske forbundet (NPF). Hun vil således overta tidligere president, Tone Ingebretsen, sin plass. GS informerer NPF.

 

Ansvarlig: GS

Status: Sak avsluttet

 

 

11/08:  ELEKTRONISK STEVNEPROGRAM

 

OS har utviklet et meget godt stevneprogram som har blitt brukt under KM Trøndelag og NM ungdom, junior og veteran. Styret vil at programmet skal benyttes på et hvert NM fremover, og OS vil da være tilstede for å betjene det. Det vil videre bli jobbet med å få dette ut i klubber/regioner gjennom egne kurs.

 

Ansvarlig: OS

Status: Sak avsluttet

 

 

12/08:  BEKLEDNINGSINSTRUKS

 

Styret vedtok offisiell bekledningsinstruks for alle løfterne som representerer NSF i internasjonale mesterskap.

 

Ansvarlig: VT/PN

Status: Sak avsluttet