Styrereferat 2-2008

NORGES STYRKELØFTFORBUND

 

Styrereferat 2-2008

 

Tid og sted: 1. juni, kl 1030 på Rica Gardermoen Hotell

 

Tilstede: Linda Høiland, Vidar Tangen, Pål Nilsen, Oddbjørn Steen, Marie Tjosevik, Alexander Kirketeig og Jørn Høyset

 

Referent: Linda Høiland

 

 

 

*Godkjenning av styrereferat 1-2008 er gjort pr e-post.

 

 

AVSLUTTEDE SAKER

 

03/08:  SPILLEMIDLER TIL UTSTYR

04/08:  NORDISK MESTERSKAP

05/08:  UTTAKSKRITERIER TIK

07/08   NSFs RETNINGSLINJER FOR DOPINGSAKER

08/08:  SØKNAD OM ENDRING AV DATO FOR RM SØRVEST

09/08:  ÅRETS KLUBB OG REGION

10/08:  NSF REPRESENTANT I NPF

11/08:  ELEKTRONISK STEVNEPROGRAM

12/08:  BEKLEDNINGSINSTRUKS

 

 

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

 

 

Styret:

13/08:  GJESTELØFTER UNDER NM

Styret innvilget søknad om å la Frank Gyland delta som gjesteløfter (kun benkpress) under NM.

 

 

14/08:  SAK TIL IDRETTSTYRET

NSF har fått negativ tilbakemelding fra NIFs lovutvalg på forbundstingets vedtak om at løftere som har dom for bruk av doping, ikke kan representere NSF internasjonalt. Styret har sendt saken til NIF med ønske om at Idrettsstyret behandler saken.

 

 

15/08:  KRAV TIL NORDISK MESTERSKAP

Styret vedtok at kravet til Nordisk mesterskap i styrkeløft skal være det samme som til

Nordisk mesterskap i benkpress med hensyn til antall stevner. Det vil si at det kreves et NM samt ytterligere et stevne for å være kvalifisert.

 

 

VIDEREFØRTE SAKER  

           

01/07:  REGNSKAP/BUDSJETT 2007

 

Vi har fortsatt ikke mottatt regnskapet fra revisor Wilhelmsen. Ved samtaler opplyser han at alt ser ut til å være i skjønneste orden og at han snart skal få det ferdigstilt. Styret har tidligere fått tilsendt forslag til styrets beretning. Etter at revisors rapport er mottatt vil kontrollkomiteen behandle regnskapet.

 

Ansvarlig: GS

Status: Sak videreføres

 

01/08:  REGNSKAP/BUDSJETT 2008

 

            Det vises til presidentens forslag til revidert budsjett sendt pr e-post 25. mai.

           

Endelig tildeling av Post 1 og Post 3 midler fra Nif var ikke klart 16 mai i år. I etterkant av dette har det blitt gjort justering av rammebudsjett og en del av områdene har fått økte tilskudd. Tilskuddet fra Nif har økt betraktelig da 2008 er et år med overgangsordninger med tanke på inntekter fra spilleautomater som nå går gjennom norsk tipping. NSF har kommet bra ut i årets tildeling noe som inntektsbudsjettet viser.

 

Oppdatert budsjett følger vedlagt.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak videreføres

 

 

02/08:  VPL 2008

 

            Det vises til presidentens forslag til revidert VPL sendt pr e-post 25. mai.

           

Budsjettet er endret og med dette følger det endringer i virksomhetsplanen innenfor satsningsområdene.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak videreføres

 

 

06/08:  VETERANKLUBBEN

 

Det under sist styremøte besluttet at PN går ut og forespør en siste gang, både personer og styrkeløftregioner om det er noen som kan påta seg styreverv i veteranklubben. Da ingen ønsker å påta seg oppgaven så nedlegges veteranklubben.

 

Ansvarlig: PN

Status: Sak avsluttet

 

 

NYE SAKER

 

16/08: LANDSLAGSSJEF FOR JUNIORENE

TIK er meget godt fornøyd med det arbeidet som Jørgen Haug utretter som landslagssjef for juniorene. Med den positive utviklingen som synes å være på ungdoms- og juniorsiden er også mulighetene gode for at arbeidsmengden vil øke. TIK ønsker å formalisere samarbeidet mellom NSF og Haug og styret har besluttet følgende:

1. Jørgen Haug blir fast lagleder på alle U/J mesterskap.

2. Kostpenger utbetales i henhold til gjeldende regulativ for ansatte.

3. Telefonutgifter dekkes som før.

4. Internettutgifter dekkes.

 

Styret anerkjenner Jørgen Haug som landslagssjef for juniorene.

 

Ansvarlig: VT

Status: Sak avsluttet

 

17/08: ANSETTELSE AV FORBUNDSSEKRETÆR

 

Tore Kristiansen leverte sin oppsigelse 5 mars og har siste arbeidsdag for NSF den 5 juni 2008. I denne forbindelse så ble President og Visepresident ansvarlig for å få til et samarbeid med Vektløfterforbundet om jakt etter ny GS.

 

NSF mottok 11 søknader til stillingen som forbundssekretær. Det har vært et samarbeid mellom Styrkeløft og Vektløft for å kunne fortsette den gode løsningen med en Generalsekretær i 50/50 stilling. 4 personer var innkalt til intervju 26. mai. To kandidater ble innstilt og vår førstekandidat takket ja til stillingen. Trine Selbek tiltrer stillingen som forbundssekretær i 50% for Norges Styrkeløftforbund medio juli. Hun får arbeidstittel som Generalsekretær.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak avsluttet

 

18/08: KONGEPOKAL

 

Kriteriene for kåring av kongepokalvinner under NM i styrkeløft endres. Bakgrunnen for dette er at de kriteriene som ligger som vedlegg til dagens særnorsk ikke følges.

 

H.M. Kongens pokal deles ut til beste dame- og herreløfter under NM i styrkeløft etter følgende kriterier:

– Utøvere som har vært lisensierte løftere de siste 12 måneder før mesterskapet kan   

   delta i kampen om H.M Kongens pokal.

– Vedkommende som tildeles pokalen må være vinner av sin klasse under   

   mesterskapet

– Den som fyller forutsetningene og som dessuten oppnår høyeste poengsum i 

   Mesterskapet, etter Wilks poengtabell, tildeles H.M Kongens pokal.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak avsluttet

 

19/08: ENDRER DATO FOR NM ÅPEN OG NM BENK 2009

 

Det vises til e-post fra Odin SK v/Frode Fjogstad av 21. mai der klubben søker om å flytte benk-NM 2009.

Det er ytret ønske fra Tik om å ha NM etter EM så dette prøves ut i 2009.

Styret endrer terminlisten for 2009 med tanke på dato for NM styrkeløft og NM benkpress.

 

NM Benkpress flyttes til 27-28 mars, arrangør Odin SK

            NM Styrkeløft flyttes til 5-7 juni

 

Ansvarlig: PN

Status: Sak avsluttet

 

 

20/08: REGULERING AV IDRETTSFAGLIG RÅDGIVERS LØNN

 

Styret har bestemt å øke lønnen til Dietmar Wolf. Etter årets lønnsoppgjør vil lønnen tilsvare lønnstrinn 43.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak avsluttet

 

 

21/08: DISPONERING AV FORBUNDETS KONTOER

 

Da Tore Kristiansen fratrer sin stilling som GS 5 juni så vil Presidenten overta disponeringsretten til forbundets kontoer. Det er bestilt et eget Visa kort til Presidenten.

 

Når Trine Selbek tiltrer stillingen som forbundssekretær så vil forbundets kontoer overføres i hennes navn.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak avsluttet

 

 

22/08: NYE SATSER FOR REISER

 

Styret har vedtatt å øke kilometergodtgjørelsen til 3 kr per km for reiser med egen bil.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak avsluttet

 

 

 

 

 

 

23/08: SAK TIL AVGJØRELSE UNNTATT OFFENTLIGHET

 

Saken er videresendt til domsutvalget i NSF.

 

Ansvarlig: VT

Status: Sak videreføres

 

 

24/08: REGIONSTRENERORDING, ANSVARSFORHOLD OG UTNEVNING

 

Styret har diskutert hvor ansvaret for regionstrenerordningen skal ligge. Det har blitt bestemt at dette ansvaret skal ligge under Trenerkompetanse som er Alexander Kirketeig sitt område. Alexander blir også ansvarlig for regionslag og for erfaringsutveksling mellom regionstrenere og Idrettsfaglig rådgiver.

 

Når nye regionstrenere skal utnevnes i regionene har styret vedtatt følgende saksflyt:

1. Regionen tar kontakt med Idrettsfaglig rådgiver for forslag om aktuelle trenerkandidater

2. Idrettsfaglig rådgiver nominerer aktuelle kandidater

3. Regionen utnevner regionstrener på bakgrunn av foreslåtte kandidater

 

Ansvarlig: AK

Status: Sak avsluttet

 

 

Foreslått dato for neste styremøte 5-6 september