Styrereferat 4-2008

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Styrereferat 4-2008

 

Tid og sted: 9. desember, kl 15.00 på Rica Gardemoen Hotell, Oslo

 

Tilstede: Linda Høiland, Vidar Tangen, Oddbjørn Steen, Marie Tjosevik, Jørn Høyset, Dietmar Wolf og Trine Selbek

Referent: Trine Selbek

 

*Godkjenning av styrereferat 3-2008 er gjort pr e-post.

 

AVSLUTTEDE SAKER

 

26/08: KLAGE PÅ STEVNEARRANGEMENT, EM BENPRESS 2008

27/08: BRUMUNDDAL AK -ARRANGØR AV JUNIOR EM 2011

28/08: STYRKEIDRETT- VEIEN VIDERE

29/08: HOVEDMÅLSETTINGER 2009 (IFLG STRATEGIPLAN)

31/08: REGIONSTRENERORDNINGEN MED DATABASER

32/08: UTVIKLINGSSAMTALER- VEIEN VIDERE

33/08: DELTAKELSE PÅ NORDKALOTTLANDSKAMP

34/08: SAMARBEID MED PROTEINFABRIKKEN

 

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

 

35/08: KONGRESSEN UNDER VM

Styret støtter om de innkomne forslagene.

 

36/08:  KANDIDATUR I IPFs ANTI-DOPINGKOMITÊ

Styret støtter forespørselen og ønsker Tone Ingebretsen lykke til.

 

37/08:  EM JUNIOR 2010

Styret støtter Brumunddals ønske om å holde EM Junior 2010 istedenfor 2011. EPF har tildelt Norge og Brumunddal EM Junior 2010.

 

45/08:  NM 2009

NM 2009 er tildelt Fræna AK

 

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET

 

38/08:  DISPENSASJONSSØKNAD- DANIEL SÆVERTVEIT

Daniel Sævertveits deltagelse på NM U/J/V 08. Dette ble avslått da lisens ikke var innbetalt 3 mnd før NM, noe som er et krav ihht særnorsk reglement.

 

39/08:  TILDELING AV SYDNORSK 2009

Arrangør blir Moss SIK.

 

40/08:  DISPENSASJONSSØKNAD- CHRISTOPHER VRTIS

Ganddal AK søkte dispensasjon for Christopher Vritis som manglet kvalifiseringskrav anledning NM U/J/V 08. Dette er blitt avslått.

41/08:  DISPENSASJONSSØKNAD- TRULS NYGAARD

Truls Nygaard fikk ikke godkjent dispensasjon om deltakelse på NM U/J/V 08.

 

46/08:  SØKNAD FRA SANDNES AK OM Å ARRANGERE WEC 2009

Norge og Sandnes AK er tildelt WEC 2009 av EPF.

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

 

01/07:  REGNSKAP/BUDSJETT 2007

 

Revisors beretning har være forsinket da revisor skylder på stor arbeidsmengde som årsak til forsinkelse. Kontrollkomiteens beretning er mottatt og dette er sammen med styrets beretning overlevert Nif.

Ansvarlig: GS

Status: Sak avsluttet

 

 

01/08:  REGNSKAP/BUDSJETT 2008

 

Denne posten sees i sammenheng med VPL for 2008.

Ansvarlig: LH

Status: Sak videreføres

 

 

02/08:  VPL 2008

 

Styret har hatt kontinuerlig gjennomgang av VPL 2008 gjennom hele året på styremøtene

Ansvarlig: LH

Status: Sak avsluttet

 

 

23/08: SAK TIL AVGJØRELSE UNNTATT OFFENTLIGHET

 

Sak avgjort

Ansvarlig: VT

Status: Sak avsluttet

 

 

25/08: NORDISK MESTERSKAP, EVALUERING AV 2008 SAKSGANG

 

Nordisk mesterskap ble i 2008 delegert til region Øst som skulle stå ansvarlig for laguttak og reiseopplegg. Samme ansvar ble ikke delegert for Nordisk benkpress. Erfaringen fra 2008 viser at det lønner seg at ansvaret er forankret et sted og ikke fordelt mellom ulike organisasjonsledd.

Ansvarlig: PN

Status: Sak avsluttet

 

 

30/08: RAMMEBUDSJETT 2009

 

Styret har vedtatt et rammebudsjett og planlagt aktivitet for 2009 i form av en virksomhetsplan som tar utgangspunkt i rammebudsjettet.  Det som kan nevnes er at styret velger å legge til noe av overskuddet fra 2008 som en egenandel til aktiviteter som ligger under Post 3-midler, da Nif har krav om en egenandel ved søknad om øremerkede midler. Se vedlagte rammebudsjett.

Ansvarlig: ALLE

Status: Sak avsluttet

 

 

 

NYE SAKER

 

42/08:  REKRUTTERINGSPAKKEN 08

 

Forbundskontoret har mottatt rapport fra rekrutteringskampanjen fra 14 klubber. De klubbene som har holdt seg til kriteriene i informasjonsskrivet vil få utbetalt penger for innsatsen før julen 2008.

Ansvarlig: Marie

Status: Sak avsluttet

 

 

43/08: NSF’S ANSVAR – INTEGRERING AV FUNKSJONSHEMMEDE

 

Etter henvendelse fra regionene så er det nødvendig med en presisering i hva NSF legger i integrering av funksjonshemmede. NSF har et helhetlig ansvar for integrering av funksjonshemmede i styrkeløft, og vil bistå de klubber/regioner som trenger og ønsker bistand. Styret vil gå på enkelte av møtene som arrangeres fra NIF for å være oppdatert på hvor det går an å søke hjelp når det trengs.

 

Klubber og regioner skal vite at det finnes møter og kurs en kan delta på som er rettet mot integrering av funksjonshemmede, men NSF vil ikke pålegge noen til å delta på disse.

Ansvarlig: Linda

Status: Sak avsluttet

 

44/08: FORBEREDELSE TIL TINGET 2009

 

Styret vil i samarbeid med klubber og regioner jobbe frem en strategi for NSF. Presidenten lager en fremdriftplan for hvordan dette strategiarbeidet vil foregå frem mot forbundstinget 2009.

 

GS og Visepresident samarbeider om forberedelsene av Forbundstinget for å sikre at disse er ihht NSF’s lover.

Ansvarlig: Vidar

Status: Videreføres

 

 

Foreslått dato for neste styremøte 29 mars 2009