Styrereferat 1-2009

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Saksliste 1-2009

Tid og sted: 29. mars, kl 1030, Scandic Bergen City hotell

Tilstede: Linda Høiland, Vidar Tangen, Oddbjørn Steen, Marie Tjosevik, Jørn Høyset, Alexander Kirketeig, Pål Nilsen og Trine Selbek
Referent: Trine Selbek

*Godkjenning av styrereferat 4-2008 er gjort pr e-post.

AVSLUTTEDE SAKER

01/07: REGNSKAP/BUDSJETT 2007
02/08: VPL 2008
23/08: SAK TIL AVGJØRELSE UNNTATT OFFENTLIGHET
25/08: NORDISK MESTERSKAP, EVALUERING AV 2008 SAKSGANG
30/08: RAMMEBUDSJETT 2009
42/08: REKRUTTERINGSPAKKEN 08
43/08: NSF’S ANSVAR – INTEGRERING AV FUNKSJONSHEMMEDE

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

03/09: Sandnes AK er blitt innviglet økonomisk støtte i forbindelse med WEC
04/09: Nye dokumenter for overgang/utmelding er vedtatt
05/09: Forslag til Nordisk Kongress 24 april 2009 er vedtatt
06/09: Spillemidler til utstyr, fordeling av bevilgede midler
07/09: Presisering for innbetaling av lisenser: NSF tar utgangspunkt i datoen summen er kommet på forbundets konto. Dersom den datoen ikke overholder tidsfristen for stevnedeltakelse (1 uke før), kan klubben søke dispensasjon dersom klubben kan bevise at beløpet ble betalt i tide. Arbeidsutvalget får myndighet til å dispensere fra lisensreglementet i de saker der innbetaling er registrert av NSF før stevnet dersom klubben sender søknad.
08/09: Styret har vedtatt å skifte bank til DnBNOR
09/09: Styret dispenserer slik at overgang vedrørende Beate Rosvold fra Oslo SK til Bodø SK gjøres gjeldende med umiddelbar virkning

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

11/09: Ole Petter Elvekrok er gitt tillatelse til deltakelse på lokale stevner i Sverige
12/09: Arbeidsutvalget i NSF har innvilget dispensasjon for Ørjan Leirheim, Preben Westrebø, Steffen Hope og Torgeir Skoge slik at resultatene fra stevne 17. januar 2009 er gyldige. Søknad vedrørende Arve Otto Nundal avslås da hans klubb ikke har fremmet søknaden.
13/09: Stian Bø har fått innviglet dispensasjon til benk-NM deltagelse
14/09: Geir Arne Giseth har fått tillatelse til å løfte i en tidligere pulje i NM-Styrkeløft 2009

VIDEREFØRTE SAKER

01/08: REGNSKAP/BUDSJETT 2008

Regnskapet er oversendt Wilhelmsen revisjon for gjennomgang, samt kontrollkomiteen i NSF.

Ansvarlig: LH
Status: Videreføres

44/08: FORBEREDELSE TIL TINGET 2009

Styret vil i samarbeid med klubber og regioner jobbe frem en strategi for NSF. Hver enkelt styremedlem skal presentere sine områder. Presidenten lager en fremdriftplan for hvordan dette strategiarbeidet vil foregå frem mot forbundstinget 2009. Hun vil også lage en generell innledning for strategiplanen.

GS og Visepresident samarbeider om forberedelsene av Forbundstinget for å sikre at disse er ihht NSF’s lover.

Styremedlemmene har frist til 15.april å sende inn sine bidrag til årsberetningen.

Ansvarlig: Vidar
Status: Videreføres

NYE SAKER

01/09: REGNSKAP/BUDSJETT 2009

Denne posten sees i sammenheng med VPL for 2009.

Ansvarlig: GS
Status: Videreføres

02/09: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2009

VPL 2009 er endelig vedtatt per e-post men saken følger sakslisten gjennom hele året for å ha en kontinuerlig oppfølging av årets plan. På hvert styremøte blir det en gjennomgang av VPL for hvert ansvarsområde.

Hvert av styremedlemmene orienterte styret om aktivitetene innenfor hvert sitt området. Aktivitetene som er planlagt i VPL følges opp videre.

Ansvarlig: Styret
Status: Videreføres

10/09: INTERNKONTROLL AV AKTIVITETSTALL

Det er per e-post blitt bestemt å gjennomføre en internkontroll av innrapporterte.
De 6 største klubbene til NSF utgjør til sammen 40 % av medlemsmassen. Disse sjekkes i henhold til aktivitetstall innrapportert under idrettsregistreringen.

Ansvarlig: Linda
Status: Videreføres

15/09: FREKVENSPROSJEKTET

Forsøksprosjekt. Alexander Kirketeig må komme med endelig budsjett før styret tar ytterligere stilling til prosjektet.

Ansvarlig: Alexander
Status: Videreføres

16/09: DELTAGELSE WPC

Einar Hernes har deltatt på WPC. Hernes suspenderes med øyeblikkelig virkning (slik at IPF reglene følges). Saken er sendt til domsutvalget.

Ansvarlig: GS og Vidar
Status: Videreføres

17/09: UTTAKSKRITERIER TIL REPRESENTASJONSLAG

Uttakskriteriene for internasjonal representasjon ble diskutert. Etter forbundstinget 2007 ble det vedtatt å ta inn en bestemmelse i NSFs lover som sa at utøvere med tidligere dopingdom (2 års utestengelse) ikke kunne tas ut på representasjonslag for NSF. Denne bestemmelsen ble ikke godkjent av Nif som en del av Nsfs lover (ref Nifs styremøtereferat mai-08). Styret diskuterte muligheten for å trekke bestemmelsen inn i de generelle uttakskriteriene gitt i organisasjonsboken for å følge intensjonen i tingvedtaket. Denne saken videreføres for å få en avklaring fra Nif sentralt.

I forbindelse med diskusjon om uttakskriterier så vil Pål Nilsen jobbe videre med reviderte kg-krav for internasjonal deltakelse i benkpress.

Ansvarlig: Linda
Status: Sak videreføres

 

Foreslått dato for neste styremøte fredag 19.juni