Styrereferat 2-2009

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Saksliste 2-2009

Tid og sted: 19. juni, kl 1600, Scandic Hamar 

Tilstede: Linda Høiland, Vidar Tangen, Oddbjørn Steen, Marie Tjosevik, Jørn Høyset, Alexander Kirketeig og Trine Selbek

Referent: Trine Selbek

* Godkjenning av styrereferat 1-2009 er gjort pr e-post. 

AVSLUTTEDE SAKER

Ingen avsluttede saker fra forrige styremøte

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

19/09: Region Øst ble kåret Årets Region 

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

20/09: Gry Ek har fått tillatelse til å delta i Islandsmesterskapet i styrkeløft 

VIDEREFØRTE SAKER

01/08: REGNSKAP/BUDSJETT 2008

  Regnskapet fra 2008 som viser et overskudd på kr 209 683,- er oversendt kontrollkomiteen sammen med styrets og revisors beretning.

Ansvarlig: LH

Status: Avsluttet

44/08: FORBEREDELSE TIL TINGET 2009

  Styret har innledet til diskusjon for innspill til NSFs strategiplan for 2010-2013. I etterkant av diskusjoner på forbundets forum lager styret et utkast på strategiplan som vil bli publisert for kommentarer og videre innspill.

  Enkelte beretninger mangler. Siste frist for innsending settes til 1. august.

Trine innhenter tilbud på revisjon.

  Vidar og GS forbereder det praktiske rundt tinget 2009.

Ansvarlig: Vidar

Status: Videreføres 

01/09: REGNSKAP/BUDSJETT 2009

  Denne posten sees i sammenheng med VPL for 2009

  Regnskap pr 30/6-09 sendes ut så snart som mulig. Deretter foretas endringer for 2009 på E-post.

Ansvarlig: GS

Status: Videreføres

02/09: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2009

  VPL 2009 er endelig vedtatt per e-post men saken følger sakslisten gjennom hele året for å ha en kontinuerlig oppfølging av årets plan. På hvert styremøte blir det en gjennomgang av VPL for hvert ansvarsområde.

  Hvert av styremedlemmene orienterte styret om aktivitetene innenfor hvert sitt område. Aktivitetene som er planlagt i VPL følges opp videre.

Ansvarlig: Styret

Status: Videreføres 

  10/09: INTERNKONTROLL AV AKTIVITETSTALL

  NSF gjennomfører en internkontroll av aktivitetstall der resultatet vil bli presentert for klubbene i form av en informasjonssak etter at kontrollen avsluttes.

Ansvarlig: Linda

Status: Videreføres 

15/09: FREKVENSPROSJEKTET

Alexander Kirketeig la frem et fullstendig budsjett for prosjektet.

  Styret vedtok at kr 270 000 skal tildeles prosjektet som har oppstart medio august. Dette beløpet tas fra midler som er øremerket utviklingsorientert ungdomsidrett.

Ansvarlig: Alexander

Status: Avsluttet 

16/09:  DELTAGELSE WPC

  Svar foreligger ikke fra domsutvalget. Løfteren er suspendert inntil videre svar fra domsutvalget foreligger.

Ansvarlig: GS og Vidar

Status: Videreføres  

17/09: UTTAKSKRITERIER TIL REPRESENTASJONSLAG

  Styret utformer generelle uttakskriterier, der en basis ligger i bunn for alle internasjonale representasjonslag.

  Se ny utgave av organisasjonshåndboka for fullstendige uttakskriterier.

Ansvarlig: Linda

Status: Avsluttet  

NYE SAKER 

21/09: FORSLAG TIL FORBUNDSTINGET 2009

Styret jobber videre med forslag til forbundstinget.

Ansvarlig: Styret

Status: Videreføres 

22/09: RAMMEBUDSJETT 2011- 2012

Styret jobber videre med forslag til forbundstinget

Ansvarlig: Styret

Status: Videreføres  

Foreslått dato for neste styremøte (rundt 1 september)