Styrereferat 4-2009

NORGES STYRKELØFTFORBUND

 

Styremøtereferat 4-2009

 

Tid og sted: Bergen 11-13.12.09

Tilstede: Morten Novum, Oddbjørn Steen, Alexander Kirketeig, Marie Tjosevik, Alastair McColl og Linda Høiland

Referent: Linda Høiland

 

* Godkjenning av styrereferat 3-2009 er gjort pr e-post.

 

 

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

 

26/09:  Styret ble enig om innstilling til IPF kongressen. Linda stilte som representant

 

VIDEREFØRTE SAKER

 

01/09:  REGNSKAP/BUDSJETT 2009

 

Denne posten sees i sammenheng med VPL for 2009.

 

Ansvarlig: Linda og Morten

Status: sak videreføres

 

02/09:  VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2009

 

VPL 2009 følger sakslisten gjennom hele året for å ha en kontinuerlig oppfølging av årets plan. På hvert styremøte blir det en gjennomgang av VPL for hvert ansvarsområde.

 

Hvert av styremedlemmene orienterte styret om aktivitetene innenfor hvert sitt område. Styret har mottatt rapport for tiltak gjennomført av regionene i 2009. Flere av regionene har tiltak som ikke har blitt gjennomført. Tilskudd til ikke gjennomførte tiltak må betales tilbake til forbundskontoret innen utgangen av 2010.

 

10 klubber deltok aktivt i rekrutteringskampanjen i år, i alt ble det utbetalt 28 000 kr.

 

Resultatet fra årets aktiviteter og gjennomføring brukes som innspill til virksomhetsplan for 2010

 

Ansvarlig: Styret

Status: sak avsluttet

 

NYE SAKER

 

27/09:  VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2010

 

Styret har diskutert målene i strategiplanen opp mot hvilke aktiviteter som tilrettelegges for i 2010. Virksomhetsplanen (VPL) skal brukes som et arbeidsdokument for styret i det kommende året. Planen inneholder tiltak med datoer for alle satsingsområder med tilhørende budsjett. Under hvert styremøte vil styret gå gjennom VPL og sammenligne med regnskap/budsjett.

 

Ansvarlig: Styret

Status: sak videreføres i 2010

 

 

28/09:  UTTAKSKRITERIER LANDSLAG/REPRESENTASJONSLAG

 

Styret har bearbeidet ordlyden i de generelle uttakskriteriene for landslag og representasjonslag internasjonalt.

 

Den nye versjonen av uttakskriterier inneholder generelle kriterier (som gjelder for all representasjon internasjonalt) samt andre idrettslige krav for de ulike landslagene og øvrig representasjon. Se organisasjonshåndbok for nye uttakskriterier.

Ansvarlig: Morten

Status: sak avsluttet

 

29/09:  ER CUP SØKNADER

 

NSF har behandlet søknad om deltakelse fra Fræna AK, SK Ask, Askim SK og Kristiansand AK med utgangspunkt i generelle uttakskriterier for internasjonal representasjon.

Ansvarlig: Styret

Status: sak avsluttet

 

30/09:  WPC DELTAGELSE

 

Ole Petter Elvekrok deltok på et WPC stevne 22.11.09

Anmeldelse sendes NSFs domsutvalg.

Ansvarlig: Styret

Status: sak videreføres

 

31/09:  LØNN IDRETTSFAGLIG RÅDGIVER

 

Styret har vedtatt å justere lønnen til idrettsfaglig rådgiver. Den nye lønnen trer i kraft fra 1 januar 2010 og er pålydende 450 000,- per år. Ny arbeidsavtale underskrives.

Ansvarlig: Styret

Status: sak avsluttet

 

Foreslått dato for neste styremøte 12-13 mars, Trondheim