Styrereferat 2-2010

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Referat fra styremøte  2-2010
Tid og sted: Hamar, 12-13.06.2010

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

11/10:    Odin SK har blitt tildelt Nordisk mesterskap i styrkeløft og benkpress 28-29 august.
13/10:    Klage vedrørende irettesettelsen sendt Bergen SK 19.03.10 ble mottatt 06.04.10. Irettesettelsen opprettholdes.
14/10:    Utdeling av spillemidler til utstyr for 2009 ble ferdigbehandlet og utbetalt i mars. Alle klubber ble tildelt søkebeløpet.
15/10:    NSF har vedtatt å søke om VM Styrkeløft i 2013 med Sandnes AK som teknisk arrangør.
16/10    Utgår.
17/10:    Styret gikk gjennom forslag til EPF-kongressen og Inger Blikra vil være forbundets representant under kongressen.
18/10:    Askim SK tildeles NM Styrkeløft 2011.

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

19/10:    Kim Beck Gundersen fikk avslag på dispensasjonssøknad om endret løftedato ifm NM Benkpress.
20/10:    Kim Beck Gundersen fikk avslag på dispensasjonssøknad om å delta på AWPC raw World Championship 2010 og Raw Unity Meet 2011.
21/10:    Sponsoravtale mellom Kraftsportklubben av 1967 på vegne av Olaf Dahl og Tech Nutrtion godkjennes av NSF.
22/10:    Roy Holte fikk avslag på dispensasjonssøknad om fritak fra uttakskriterier veteran-landslag og veteran benkpress.
23/10: Leif R. Sydengens fikk avslag på dispensasjonssøknad om internasjonal representasjon.
24/10:    Freyr Adalstensson søknad om å reise sammen med veteran landslaget til EM Veteraner ble innviglet
25/10: Freyr Adalstensson mister sin plassering fra U/JR/Vet 2008 grunnet brudd på Særnorsk reglement 2.3.2
26/10    Dispensasjonssøknad fra Truls Nygaard er videresendt styret for behandling.

VIDEREFØRTE SAKER

01/09:    REGNSKAP/BUDSJETT 2009

Regnskapet er signert av styret og oversendes Generalsekretæren. Regnskapet skal videre sendes revisor for endelig revisjonsrapport før oversendelse til kontrollkomiteen.
Restutbetaling av tilskudd for 2010 er avhengig av at det ferdige regnskapet oversendes NIF.

Ansvarlig: GS
Status: sak videreføres

27/09:    VPL 2010

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

30/09:    WPC DELTAGELSE

Ole Petter Elvekrok er av Domsutvalget dømt til 1 – ett års utestengelse for deltagelse på WPC stevne 22.11.09.

Ansvarlig: GS
Status: Sak avsluttet

09/10:    REGNSKAP/BUDSJETT 2010

Styret mottar regnskapsrapporter i forkant av hvert styremøte. Periodiserte regnskapsrapporter sjekket mot periodisert budsjett og disse rapportene må sees i sammenheng med VPL for 2010.

Regnskapsrapporter per 31. mai ble gjennomgått. Det ble overført kr 5 000 fra Profilering til TIK til innkjøp av nye profileringstrøyer for landslaget.

Ansvarlig: GS
Status: sak videreføres

12/10:    STATUS SAKER OVERSENDT DOMSUTVALGET

Styret avventer tilbakemelding på saker som er oversendt domsutvalget. Disse sakene følges opp av forbundskontoret for å sikre at domsutvalget får innhentet nødvendig informasjon for å få ferdigbehandlet sakene.

Anmeldelse mot Berges SK oversendes fra Domsutvalget til Domsutvalget i NIF.

Anmeldelse av Linda Høiland fra Roy Holte tilbakesendes, da anmeldelser må komme fra et organisasjonsledd, og ikke fra privatpersoner.

Ansvarlig: GS
Status: Sak videreføres

NYE SAKER

26/10:    GODKJENNING AV OPPDATERT ORGANISASJONSBOK

Nytt utkast er utarbeidet og distribuert til styret for gjennomsyn. Styret har frist til 20. august for tilbakemeldinger.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

27/10:    INNSPILL TIL STRATEGIPLAN FOR IPF

Robert Wilks forslag til IPF’s strategiske plan inkludert forslag til tekniske regelendringer.

Dietmar Wolf representerer Norge på møte i München 27-28 august.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

28/10:    FORSLAG TIL NORDISK KONGRESS

Det er utarbeidet et samlet endringsforslag til den Nordiske kongressen i Bergen i september.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

29/10:    TINGET 2011

Dato for tinget 2010 er fastsatt til 7-9 oktober 2011.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

Dato for neste styremøte 03-04.09.10