Styrereferat 3-2010

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 3-2010

Tid og sted: 4-5.09.2010 Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo.
Tilstede: Linda Høiland, Morten Novum, Alexander Kirketeig, Inger Blikra og Jørgen Hansen
Referent: Jørgen Hansen

* Godkjenning av styrereferat 2-2010 er gjort pr e-post.

AVSLUTTEDE SAKER

30/09:    WPC DELTAGELSE
28/10:    FORSLAG TIL NORDISK KONGRESS

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

22/10: Roy Holte fikk tilsendt svar vedrørende sin klage på avslaget på dispensasjonssøknad fra uttakskriterier veteran landslag og veteran benkpress.

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

35/10: SK ASKs søknad om dispensasjon til Nordisk Benkpress for Liss Farstad Nerlandsrem ble ikke innvilget
36/10: Region Østs søknad om dispensasjon til Ungdomsstevne i England for Joachim Lindseth og Caroline Hanssen ble ikke innvilget
37/10: Marthe Stavik Aas fikk innvilget søknad om stevnedeltagelse i Sverige 4. september.
38/10: Roger Navarsete fikk innvilget søknad om stevnedeltagelse i Australia 17. oktober

VIDEREFØRTE  SAKER

01/09:    REGNSKAP/BUDSJETT 2009

Regnskapet for 2009 er godkjent av revisor og kontrollkomiteen.
Restutbetaling av tilskudd fra Nif for 2010 blir overført Nsfs konto etter at NIF har mottatt revisors og kontrollkomiteens beretning.

Ansvarlig: FS
Status: Sak avsluttet

27/09:    VPL 2010

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene.
VPL ble gjennomgått sammen med oppfølging av regnskap.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

09/10:    REGNSKAP/BUDSJETT 2010

Styret mottar regnskapsrapporter i forkant av hvert styremøte. Periodiserte regnskapsrapporter sjekket mot periodisert budsjett og disse rapportene må sees i sammenheng med VPL for 2010.
Regnskapsrapporter per 31. juli ble gjennomgått.

Ansvarlig: FS
Status: Sak videreføres

12/10:    STATUS SAKER OVERSENDT DOMSUTVALGET

Sakene følges opp av forbundskontoret for å sikre at domsutvalget får innhentet nødvendig informasjon for å få ferdigbehandlet sakene.

Det er en sak som er oversendt domsutvalget i NSF som ikke er ferdigbehandlet. Grunnet sykdom så vil denne saken oversendes domsutvalget i Nif for behandling.

Ansvarlig: FS
Status: Sak videreføres

26/10:    GODKJENNING AV OPPDATERT ORGANISASJONSHÅNDBOKBOK

Oppdatert organisasjonshåndbok er utarbeidet og godkjent av styret. Se dokumentarkiv for oppdatert versjon.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak avsluttet

27/10:    INNSPILL TIL STRATEGIPLAN FOR IPF

Robert Wilks forslag til IPF’s strategiske plan inkludert forslag til tekniske regelendringer.

Dietmar Wolf representerer Norge på møte i München 27-28 august. Styret mottar referat fra møtet. Saken videreføres frem mot IPF kongressen som arrangeres i Sør-Afrika 7 november.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

29/10:    TINGET 2011

Dato for tinget 2011 er fastsatt til 8-9 oktober 2011. Status videreføres frem til Tinget 2011 slik at alle forberedelser kan refereres underveis.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres.

NYE SAKER

30/10: NSF INNSTILLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING

NSF har vedtatt å støtte forslaget om ekstraordinært idrettsting for å endre tingsammensetning.

Ansvarlig: Linda
Status: Sak avsluttet.

31/10: RAMMEBUDSJETT 2011

Rammebudsjettet for 2011 er gitt i tingreferatet fra 2009. Styret tar utgangspunk i det vedtatte budsjettet under utarbeidelse av budsjett for 2011.

For å få bedret periodisering av budsjett og bedre mulighet for å følge opp med periodisert regnskap så vil MN og FS utarbeide retningslinjer for periodisering.

Ansvarlig: Morten og FS
Status: Sak videreføres.

32/10: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2011

Det er utarbeidet mal for VPL 2011. Styret starter arbeidet med å planlegge aktiviteter for 2011 utifra rammebudsjettet for sine respektive ansvarsområder.

VPL for 2011 skal ferdigstilles i forbindelse med neste styremøte.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres.

33/10: FORBEREDELSE TIL IDRETTSTINGET 2011

Lovutvalget i NIF har sendt ut høring angående foreløpige lovendringsforslag (Nifs lover) til Idrettstinget 2011. Styret har sendt svarbrev til lovutvalget i NIF.

Styret arbeider videre med å forberede lovendringsforslag som skal fremmes under idrettstinget 2011.

Ansvarlig: Inger og Linda
Status: Sak videreføres

34/10: EVALUERING AV NORDISK MESTERSKAP – ORGANISERING 2010

Styret evaluerte organisering av laguttak for Nordisk mesterskap 2010. Styret vedtok at TIK tar ansvar for laguttak til neste Nordiske mesterskap.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak avsluttet

Dato og sted for neste styremøte: 10-12 desember, Bergen