Styrereferat 4-2010

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 4-2010

Tid og sted: 10-12.12.2010, Bergen

Tilstede: Linda Høiland, Morten Novum, Marie Tjosevik, Oddbjørn Steen, Alexander Kirketeig, Inger Blikra og Jørgen Hansen
Referent: Jørgen Hansen

* Godkjenning av styrereferat 3-2010 er gjort pr e-post.

AVSLUTTEDE SAKER

01/09:    REGNSKAP/BUDSJETT 2009
26/10:    GODKJENNING AV OPPDATERT ORGANISASJONSHÅNDBOKBOK
30/10: NSF INNSTILLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING
34/10: EVALUERING AV NORDISK MESTERSKAP – ORGANISERING 2010

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

40/10: Henry Berg fikk ikke innvilget dispensasjon fra særnorsk punkt 5.1.4.
43/10: Oppdaterte regler for Lag-NM i Særnorsk Reglement

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

39/10: Ole Petter Elvekrok fikk innvilget sin søknad om å delta på stevner i regi av det Svenske Styrkelyftforbundet for 5 år fremover.

NYE  SAKER

41/10: HÅNDTERING AV ENDRINGER FRA IPF-KONGRESSEN

Styret i NSF har behandlet endringene fra Ipf-kongressen og skal integrere disse NSFs reglement og kriterier.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

42/10: HØRING TINGSAMMENSETNING

VIDEREFØRTE  SAKER

27/09:    VPL 2010

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene.
VPL ble gjennomgått sammen med oppfølging av regnskap.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

09/10:    REGNSKAP/BUDSJETT 2010

Styret mottar regnskapsrapporter i forkant av hvert styremøte. Periodiserte regnskapsrapporter sjekket mot periodisert budsjett og disse rapportene må sees i sammenheng med VPL for 2010.
Regnskapsrapporter per 31. oktober ble gjennomgått.

Ansvarlig: FS
Status: Sak videreføres

12/10:    STATUS SAKER OVERSENDT DOMSUTVALGET

Sakene følges opp av forbundskontoret for å sikre at domsutvalget får innhentet nødvendig informasjon for å få ferdigbehandlet sakene.

Domsutvalget i NSF har ikke kunne behandle saker grunnet sykdom og fravær. Saken er nå oversendt domsutvalget i NIF og godkjent for behandling.

Ansvarlig: FS
Status: Sak avsluttet

27/10:    INNSPILL TIL STRATEGIPLAN FOR IPF

Robert Wilks forslag til IPF’s strategiske plan inkludert forslag til tekniske regelendringer.

Dietmar Wolf representerte Norge på møte i München 27-28 august. Styret mottok referat fra møtet.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak avsluttet

29/10:    TINGET 2011

Dato for tinget 2011 er fastsatt til 8-9 oktober 2011. Status videreføres frem til Tinget 2011 slik at alle forberedelser kan refereres underveis.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

31/10: RAMMEBUDSJETT 2011

Rammebudsjettet for 2011 er gitt i tingreferatet fra 2009. Styret tar utgangspunk i det vedtatte budsjettet under utarbeidelse av budsjett for 2011.

For å få bedret periodisering av budsjett og bedre mulighet for å følge opp med periodisert regnskap så har MN og FS utarbeidet retningslinjer for periodisering.

Ansvarlig: Morten og FS
Status: Sak videreføres.

32/10: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2011

VPL for 2011 ble satt sammen på styremøte 10-12 desember og ferdigstilles innen utgangen av desember.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

33/10: FORBEREDELSE TIL IDRETTSTINGET 2011

Lovutvalget i NIF har sendt ut høring angående foreløpige lovendringsforslag (Nifs lover) til Idrettstinget 2011. Styret har sendt svarbrev til lovutvalget i NIF.

Styret arbeider videre med å forberede lovendringsforslag som skal fremmes under idrettstinget 2011.

Ansvarlig: Inger og Linda
Status: Sak videreføres