Styrereferat 1-2011

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 1-2011

Tid og sted: 27.3.2011, Oslo.
Tilstede: Linda Høiland, Marie Tjosevik, Inger Blikra, Alastair McColl, Morten Novum, Dietmar Wolf
Referent: Jørgen Hansen

* Godkjenning av styrereferat 1-2011 er gjort per e-post.

 

AVSLUTTEDE SAKER
12/10: STATUS SAKER OVERSENDT DOMSUTVALGET
27/10: INNSPILL TIL STRATEGIPLAN FOR IPF

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE
8/11: Per Marius Hole fikk ikke innvilget søknad om dispensasjon fra Organisasjonshåndboka punkt 8.6
9/11: Styret ved TIK har behandlet søknader om dispensasjon for å delta i internasjonale stevner.

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)
1/11: Dag Andre Mo fikk innvilget sponsorkontrakt
2/11: Anita Stavik Aas fikk innvilget dispensasjon for å delta på stevner i regi av det Svenske Styrkelyftforbundet for 5 år.
3/11: Bjørgvin SK fikk godkjennelse for nye klubbtrøyer.
4/11: Marthe Stavik Aas fikk innvilget dispensasjon for å delta på stevner i regi av det Svenske Styrkelyftforbundet for 5 år.
5/11: Olaf Dahl fikk innvilget sponsorkontrakt.
6/11: Styret sendte svar til Bergen SK vedrørende klage på redegjørelse ifm. NM Benkpress 2010
7/11: Region Midt-Norge fikk ikke innvilget søknad om dispensasjon fra Særnorsk punkt 5.1.3.

VIDEREFØRTE SAKER

27/09: VPL 2010

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene.

Styret skriver beretning for 2010 og inkluderer denne i tingdokumentet.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak avsluttes

09/10: REGNSKAP/BUDSJETT 2010

Styret mottar regnskapsrapporter i forkant av hvert styremøte. Periodiserte regnskapsrapporter sjekket mot periodisert budsjett og disse rapportene må sees i sammenheng med VPL for 2010.
Regnskapsrapporter per 31. desember ble gjennomgått.

Overskuddet i 2010 ble på 401 000,- og det avsettes 175 000,- til utdanningsfond og 58 000,- til VM-fond.

Ansvarlig: FS
Status: Sak avsluttes

29/10: TINGET 2011

Dato for tinget 2011 er fastsatt til 8-9 oktober 2011. Status videreføres frem til Tinget 2011 slik at alle forberedelser kan refereres underveis.

Styret skal legge frem forslag til beretning for sine ansvarsområder innen 26. april 2011.
GS skal utarbeide kjøreplan for forberedelse til Tinget 2011.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

31/10: RAMMEBUDSJETT 2011

Rammebudsjettet for 2011 er gitt i tingreferatet fra 2009. Styret tar utgangspunk i det vedtatte budsjettet under utarbeidelse av budsjett for 2011.

For å få bedret periodisering av budsjett og bedre mulighet for å følge opp med periodisert regnskap så har MN og GS utarbeidet retningslinjer for periodisering.

Budsjetterer med et underskudd som tas fra utdanningsfond. Midlene hentes fra aktiviteter som ikke ble gjennomført i 2010.

Ansvarlig: Morten og GS
Status: Sak videreføres.

32/10: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2011

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

33/10: FORBEREDELSE TIL IDRETTSTINGET 2011

Lovutvalget i NIF har sendt ut høring angående foreløpige lovendringsforslag (Nifs lover) til Idrettstinget 2011. Styret har sendt svarbrev til lovutvalget i NIF.

Styret har utarbeidet lovendringsforslag for idrettstinget 2011:
Tillegg til: §12-1. Virkeområde (4)

«… Særforbund har imidlertid anledning til å stille krav om at utøvere og ledere som skal representere idretten internasjonalt skal være livstids dopingfri. …»

Ansvarlig: Inger og Linda
Status: Sak avsluttet

41/10: HÅNDTERING AV ENDRINGER FRA IPF-KONGRESSEN

Styret I NSF har behandlet endringene fra Ipf-kongressen nov. 2011.

Styret har utarbeidet nye ferdighetsmerkekrav og standardkrav til norske rekorder samt foreløpig tilpasning til endringen ang. klassefast påmelding.

Nødvendige endringer i særnorsk reglement som følge av endringer I IPFs regelverk følges opp under sak 29/10.
Ansvarlig: Styret
Status: Sak avsluttes

42/10: HØRING TINGSAMMENSETNING

Styret har stilt seg bak SFFs forslag om endring av tingsammensetning.

Ansvarlig: Linda
Status: Sak avsluttes

 

NYE SAKER

Dato og sted for neste styremøte: 25. – 26. juni 2011. Idrettens Hus, Ullevål Stadion.