Styrereferat 2-2011

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 2-2011

Tid og sted: 25.-26./6-2011, Oslo.
Tilstede: Inger Blikra, Linda Høiland, Marie Tjosevik, Alexander Kirketeig, Alastair McColl, Oddbjørn Steen, Morten Novum og Jørgen Hansen
Referent: Jørgen Hansen

* Godkjenning av styrereferat 1-2011 er gjort per e-post.

AVSLUTTEDE SAKER
27/09: VPL 2010
12/10: STATUS SAKER OVERSENDT DOMSUTVALGET
27/10: INNSPILL TIL STRATEGIPLAN FOR IPF
33/10: FORBEREDELSE TIL IDRETTSTINGET 2011
41/10: HÅNDTERING AV ENDRINGER FRA IPF-KONGRESSEN
42/10: HØRING TINGSAMMENSETNING

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE
12/11: PRESISERING RM
13/11: PREMIERING LAG-NM
14/11: SANDNES AK TILDELT NM U/J/V 2011
16/11: OPPDATERT ORGANISASJONSHÅNDBOK

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)
11/11: GODKJENNING AV LOVENDRING REGION ØST

TELFONMØTER:
22/2-2011: Gjennomgang VPL
26/4-2011 Gjennomgang VPL

VIDEREFØRTE SAKER

09/10: REGNSKAP/BUDSJETT 2010

Revisor har godkjent årsregnskapet for 2010. GS mottok signert årsregnskap og tilhørende dokumenter og har overlevert dette til revisor 27/6-11. Regnskapet sendes NSFs kontrollkomité etter revisors beretning er mottatt.

Ansvarlig: GS
Status: Sak videreføres

29/10: TINGET 2011

Dato for tinget 2011 er fastsatt til 8. oktober 2011. Den 9. oktober vil det være seminar med tema post-3 midler. Status videreføres frem til Tinget 2011 slik at alle forberedelser kan refereres underveis.

Styret har innledet til diskusjon for innspill til NSFs strategiplan for 2011-2015. I etterkant av diskusjoner på forbundets forum har styret utformet et utkast på strategiplan som vil bli publisert for kommentarer og videre innspill.

Enkelte beretninger mangler. Siste frist for innsending settes til 10. juli.

Tingsaker som ble drøftet:
– Utstyrsfri løfting
– Klassefast påmelding

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

31/10: RAMMEBUDSJETT 2011

Rammebudsjettet for 2011 er gitt i tingreferatet fra 2009. Styret tok utgangspunkt i det vedtatte budsjettet under utarbeidelse av budsjett for 2011.

Denne posten sees i sammenheng med 32/10 VPL 2011.

Ansvarlig: Morten og GS
Status: Sak videreføres.

32/10: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2011

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

Styremedlemmene gjennomgikk sine respektive ansvarsområder og orienterte styret om aktivitet og kommende planer.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

NYE SAKER

15/11: UTSTYRSFRI CUP

TIK har utarbeidet forslag til kvalifikasjonskrav og budsjett for utstyrsfri World Cup i Sverige 2012. Styret gjennomgikk forslaget på styremøtet og endelig dokument blir publisert snarlig.

Ansvarlig: Morten og Dietmar
Status: Sak videreføres

16/11: KONSTITUERING AV FAGLIG SAMARBEIDSGRUPPERING TRENERLØYPA

Styret er orientert gjennom referat fra samarbeidsmøte 21. juni. Den aktuelle samarbeidsgruppen består av følgende særforbund; kampsport, kickboksing, boksing, bryting, judo, fekting og vektløfting. Grupperingen kommer til å følges opp av Kompetanseseksjonen i NIF.
Styret har vedtatt at de stiller seg positive til et samarbeid.

Ansvarlig: Dietmar, Alexander, GS
Status: Sak videreføres

17/11: KNEBØYPROSJEKT/STRIKKPROSJEKT

Alexander orienterte styret om sammenslåing av «Knebøyprosjektet» og masteroppgaven til Lars Samnøy. Det søkes om 158.000,- i støtte. I tillegg skal dataene fra prosjektet benyttes i en longitudinelt studie om styrketrening og sykdomshyppighet frem mot 2013.

Styret avventer endelig budsjett, kontrakt og rammer for bruk av data/modeller. Positive til bevilgning og har vedtatt at det innvilges inntil 120.000,- i år.

Ansvarlig: Alexander, Dietmar
Status: Sak videreføres

18/11: SØKNAD MIDLER VM 2013

Arrangørklubben er tildelt 320.000,- fra VM-fondet.

Ansvarlig: Linda
Status: Sak videreføres

 

Neste styremøte blir 7/10-11 på Rica Gardermoen.