Styrereferat 3-2011

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 3-2011

Tid og sted: 5.-6. november 2011, Scandic Hotell Oslo Airport
Tilstede: Anita Stavik, Inger Blikra, Morten Novum, Alexander Kirketeig, Per Øivind Fjeld, Alastair McColl og Trond Henningsen.
Referent: Jørgen Hansen

* Godkjenning av styrereferat 2-2011 er gjort per e-post.

AVSLUTTEDE SAKER
09/10: REGNSKAP/BUDSJETT 2010

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE
20/11: Styret sendte sine kommentarer for vedtak gjort på EPFs kongress. Kommentarene gjaldt regelendringer for innsending av «Lifters Profile Form».
24/11: Styret har sendt forslag til IPFs kongress 2011. Forslagene ble vedtatt.

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)
19/11: Region Øst fikk innvilget dispensasjon for ungdomsløfter til regionskampen. Seniorløfter ble ikke innvilget dispensasjons. Søknaden gjaldt 12-måneders regelen.
21/11: Stavanger SK fikk innvilget dispensasjon fra regelen om norsk statsborgerskap for U-NM 2011 i Sandes.

TELFONMØTER:
19/8-2011: Gjennomgang av lovendringsforslag og tingforberedelser.

VIDEREFØRTE SAKER

29/10: TINGET 2011

Tinget ble avholdt på Rica Gardermoen 8. oktober. Den 9. oktober hadde vi arbeidsdag for alle påmeldte klubber og regioner. Her ble det diskutert lagserien og bruken av post-3 midler.
Tingprotokollen og reiseutgiftsfordelingen er nå under behandling i Arbeidsutvalget.

Ansvarlig: Styret og GS
Status: Sak videreføres

31/10: RAMMEBUDSJETT 2011

Rammebudsjettet for 2011 er gitt i tingreferatet fra 2009. Styret tok utgangspunkt i det vedtatte budsjettet under utarbeidelse av budsjett for 2011.

Denne posten sees i sammenheng med 32/10 VPL 2011.

Ansvarlig: Morten og GS
Status: Sak videreføres

12/10: STATUS SAK MED BERGEN SK
Bergen SK har ikke betalt refusjon iht. forliksavtalen og styret har vedtatt å gjenoppta saken til refusjonen er mottatt.

Ansvarlig: GS, styret
Status: Sak videreføres

32/10: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2011

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

15/11: UTSTYRSFRI CUP

TIK har utarbeidet forslag til kvalifikasjonskrav og budsjett for utstyrsfri World Cup i Sverige 2012. Stevnet er for åpen kategori og avholdes i Stockholm fra 12. – 17. juni.

Ansvarlig: Morten og Dietmar
Status: Sak avsluttet

16/11: TRENERLØYPA

NSF er med i en samarbeidsgruppe som består av følgende særforbund; kampsport, kickboksing, boksing, bryting, judo, fekting og vektløfting. Grupperingen kommer til å følges opp av Kompetanseseksjonen i NIF. Anita går inn for Alexander som styreansvarlig for utarbeidelsen av ny trenerutdanning.

Ansvarlig: Anita, Dietmar
Status: Sak avsluttet

17/11: KNEBØYPROSJEKT/STRIKKPROSJEKT

Prosjektet er godkjent av NIH og har oppstart i desember. Sak avsluttes og går inn i VPL oppfølging.

Ansvarlig: Alexander, Dietmar, Lars
Status: Sak avsluttet

18/11: SØKNAD MIDLER VM 2013

Sette opp forslag til kontrakt for VM 2013.

Ansvarlig: Morten
Status: Sak videreføres

NYE SAKER

22/11: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2012
Det er utarbeidet mal for VPL 2012. Styret starter arbeidet med å planlegge aktiviteter for 2012 med utgangspunkt i rammebudsjettet for sine respektive ansvarsområder.
Ansvarlig: Morten, GS
Status: Sak videreføres

27/11: SØKNAD AKTIVITETSMIDLER 2012
Det totale søkebeløpet var på 512 000. Inger og Jørgen setter opp anbefaling til fordeling og sender denne til godkjenning i styret.
Ansvarlig: Inger, GS
Status: Sak videreføres

23/11: KONSTITUERING AV NYTT FORBUNDSSTYRE
Det ble valgt nytt forbundsstyre på tinget 2011. Morten satt opp forslag til fordeling av ansvarsområder og oppgaver som ble presentert og vedtatt. Arbeidsfordelingen er publisert på nettsiden. Morten og GS orienterte om rutiner for styrearbeid.
Ansvarlig: Morten Novum
Status: Sak avsluttet

25/11: Mandat for tildeling av mesterskap

Tildeling av nasjonale mesterskap og landsdelsmesterskap vurderes av arrangementsansvarlig og GS. Innstillingen skal godkjennes av styret før endelig svar foreligger.

Ansvarlig: Styret
Status: Sak avsluttet

26/11: Nye regler for lagserien

På tingsøndagen ble det diskutert nye rammer for lagserien gjeldende fra 2012. Inger laget en høring som ble diskutert på forumet. Per Øivind oppsummerte høringen og styret diskuterte nye rammer for lagserien. Per Øivind har fått ansvaret for å sette sammen nye rammer for lagserien. Rammene skal sendes på høring internt i styret før de publiseres på nettsiden.

Ansvarlig: Per Øivind
Status: Sak videreføres

28/11: KLAGE PÅ STEVNE
Det er mottatt en klage på et klubbstevne avholdt av Stavanger SK 15/10-2011. Klagen gjaldt at flere løftere på stevnet ikke hadde på seg godkjent personlig løfteutstyr. Jørgen har sendt forespørsel til klubben om en redegjørelse for sakens bakgrunn.

Ansvarlig: GS
Status: Sak videreføres

29/11: RUTINE FOR ADVARSEL TIL DOMMERNE
Pål Nilsen (dommeransvarlig) og Jørgen har utarbeidet et forslag til mal for advarsel til dommere. Malen sendes til Morten og Per Øivind før gjennomgang, før den sendes på høring til styret.

Ansvarlig: Pål, Jørgen, Morten, Per Øivind
Status: Sak videreføres