Styrereferat 1-2012

 

NORGES STYRKELØFTFORBUND

 

Tilstede: Anita Stavik, Inger Blikra, Morten Novum, Per Øivind Fjeld og Trond Henningsen.

 

Referent: Morten Novum

Godkjenning av styrereferat 3-2011 er gjort per e-post.

AVSLUTTEDE SAKER

15/11: UTSTYRSFRI CUP

16/11: TRENERLØYPA

17/11: KNEBØYPROSJEKT/STRIKKPROSJEKT

23/11: KONSTITUERING AV NYTT FORBUNDSSTYRE
25/11: Mandat for tildeling av mesterskap

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

sAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

TELFONMØTER:

31/1-2012 Godkjenne budsjett og VPL 2012, status regnskap 2011

13/12-2011 Første gjennomgang av VPL 2012

VIDEREFØRTE SAKER

29/10: TINGET 2011

Tinget ble avholdt på Rica Gardermoen 8. oktober. Den 9. oktober hadde vi arbeidsdag for alle påmeldte klubber og regioner. Her ble det diskutert lagserien og bruken av post-3 midler.

Oppfølgingspunkter: Tingprotokoll, oppdatering av NSFs lover og Særnorsk reglement og oversendelse av lovene til NIF for godkjenning. Organisasjonshåndboka revideres vår 2012.

Ansvarlig: Styret og GS

Status: Sak videreføres

31/10: RAMMEBUDSJETT 2011

Rammebudsjettet for 2011 er gitt i tingreferatet fra 2009. Styret tok utgangspunkt i det vedtatte budsjettet under utarbeidelse av budsjett for 2011.

Denne posten sees i sammenheng med 32/10 VPL 2011.

Ansvarlig: Morten og GS

Status: Sak avsluttes

12/10:STATUS SAKER OVERSENDT DOMSUTVALGET

Bergen SK har ikke betalt refusjon iht. forliksavtalen og styret har vedtatt å gjenoppta saken til refusjonen er mottatt.

Det har vært dialog med Bergen SKs advokat, og NSF opprettholder sitt krav.

Ansvarlig: GS, styret

Status: Sak videreføres

32/10: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2011

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

Ansvarlig: Styret

Status: Sak avsluttes

18/11: SØKNAD MIDLER VM 2013

NSF aksepterer arrangementskomiteens forslag til 70/30 fordeling av et eventuelt overskudd. Morten fikk fullmakt til å inngå kontrakt og autorisere utbetaling fra VM fondet. Morten erstatter Jørgen i Styringskomiteen for VM 2013.

Ansvarlig: Morten

Status: Sak videreføres

22/11: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2012

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

VPL 2012 ble vedtatt i telefonmøte 31.1.2012.

Ansvarlig: Styret og GS

Status: Sak videreføres

27/11: SØKNAD AKTIVITETSMIDLER 2012

Det totale søkebeløpet var på 512 000. Inger og Jørgen setter opp anbefaling til fordeling og sender denne til godkjenning i styret. Det ble bevilget 427 000, samt 50 000 for veteranløfting, totalt 477 000. I tillegg dekkes datakurs etter regning. Det presiseres at en region kun vil motta støtte til dommerkurs hvert annet år.

Ansvarlig: Inger, GS

Status: Sak videreføres

26/11: Nye regler for lagserien

Nye regler for lagserien i Styrkeløft og Benkpress har trådd i kraft.

Ansvarlig: Per Øivind

Status: Sak avsluttet

28/11:KLAGE PÅ STEVNE

Det er mottatt en klage på et klubbstevne avholdt av Stavanger SK 15/10-2011. Klagen gjaldt at flere løftere på stevnet ikke hadde på seg godkjent personlig løfteutstyr. Jørgen har sendt forespørsel til klubben om en redegjørelse for sakens bakgrunn.

Ansvarlig: GS

Status: Sak videreføres

29/11:RUTINE FOR ADVARSEL TIL DOMMERNE

Pål Nilsen (dommeransvarlig) og Jørgen har utarbeidet et forslag til mal for advarsel til dommere. Malen sendes til Morten og Per Øivind før gjennomgang, før den sendes på høring til styret.

Ansvarlig: Pål, Jørgen, Morten, Per Øivind

Status: Sak videreføres

NYE SAKER

1/12 Budsjett 2012

Budsjettet for 2012 er vedtatt i telefonmøte 31.1.2012.

Ansvarlig: Styret og GS

Status: Sak videreføres

2/12 Ny forbundssekretær

Det søkes etter ny Forbundssekretær på Styrkeløft.no og NAV.no.

Ansvarlig: Inger, Trond og Morten

Status: Sak videreføres

3/12Kontrakt NM arrangør (Per)

Oppdatert kontrakt for NM arrangør ble vedtatt. Organisasjonshåndboka oppdateres.

Ansvarlig: Per

Status: Sak videreføres

4/12 Verdensrekorder i utstyrsfri løfting og konsekvenser i Norge

Styret er av den oppfatning at IPF styret ikke har mandat til å innføre utstyrsfrie verdensrekorder nå, og vil forfølge saken via utøverkomiteen og direkte til IPF styret.

Ansvarlig: Inger og Morten

Status: Sak videreføres

5/12 Kåringer 2011, status årets klubb, region og løfter

Utmerkelser og premier for 2011 deles ut under Benkpress-NM

Årets klubb Per
Årets løfter Trond
Årets region Inger
Benkpresspokaler Per
Bestilling av premier Morten

Ansvarlig: Styret

Status: Sak videreføres

6/12 Rent særforbund, fellesdiskusjon rundt vår søknad til ADN

Vi sender inn søknad om Rent Særforbund status til ADN.

Ansvarlig: Morten

Status: Sak videreføres

7/12 Satser for kurs

Nye staser for kurshonorar ble vedtatt.

8/12 Selvbetjening på WEB

Det trykkes ikke opp nye antidopingkontrakter. Disse legges inn i selvbetjeninngsløsningen på web, og klubbene skriver selv ut formularet før innsending. Vi tilrettelegger også for at klubbene selv skal registrere lagserieresultater på web fra oppstarten av Benkpress-serien.

Ansvarlig: Per og Morten

Status: Sak videreføres