Styrereferat 2-2012

NORGES STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 2-2012

Tid og sted: 28.-29. april 2012, Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Tilstede: Anita Stavik, Inger Blikra, Morten Novum og Trond Henningsen.
Referent: Jørgen Hansen

Godkjenning av styrereferat 1-2012 er gjort per e-post.

AVSLUTTEDE SAKER
31/10: Rammebudsjett 2011
32/10: Virksomhetsplan (VPL) 2011
26/11: Nye regler for lagserien

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE
11/12 Opptak særgruppe Tromsø Studentidrettslag, sendt anbefaling
12/12 Lovendringer Region Øst, innvilget

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)
2/12 Dispensasjonssøknad ER-CUP, Sande KK innvilget

TELFONMØTER:
27/3-2012 Gjennomgang av VPL 2012.

VIDEREFØRTE SAKER

29/10: TINGET 2011

Tinget ble avholdt på Rica Gardermoen 8. oktober. NIF har sendt pålegg om å oppdatere NSFs lover etter NIFs reviderte lovnorm.
Organisasjonshåndboka revideres vår 2012.

Ansvarlig: Styret og GS
Status: Sak videreføres

12/10: STATUS SAKER OVERSENDT DOMSUTVALGET
I saken mot Bergen SK har styret tidligere vedtatt å gjenoppta saken til refusjon iht. forliksavtalen er mottatt. Det har vært dialog med Bergen SKs advokat, og NSF opprettholder sitt krav.

Bergen SK har betalt refusjonen og saken avsluttes.

Ansvarlig: GS, styret
Status: Sak avsluttes
18/11: SØKNAD MIDLER VM 2013

NSF aksepterer arrangementskomiteens forslag til 70/30 fordeling av et eventuelt overskudd. Morten fikk fullmakt til å inngå kontrakt og autorisere utbetaling fra VM fondet. Morten erstatter Jørgen i Styringskomiteen for VM 2013.

Ansvarlig: Morten
Status: Sak videreføres

22/11: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2012
Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

VPL 2012 ble vedtatt i telefonmøte 31.1.2012.

Ansvarlig: Styret og GS
Status: Sak videreføres

27/11: SØKNAD AKTIVITETSMIDLER 2012
Det totale søkebeløpet var på 512 000. Forslag til tildeling ble behandlet og justert på styremøtet i februar. Det ble bevilget 427 000, samt 50 000 for veteranløfting, totalt 477 000. I tillegg dekkes datakurs etter regning. Det presiseres at en region kun vil motta støtte til dommerkurs hvert annet år.
Aktivitetsmidlene er betalt ut. Liste over tildelingene som er vedtatt:
– Styrkeløftregion Hedmark/Oppland 32500,-
– Styrkeløftregion Midt-Norge 105000,-
– Styrkeløftregion Sørvest 40000,-
– Styrkeløftregion Vest 42000,-
– Styrkeløftregion Øst 148000,-
o Inkluderer tilskudd til veterankomiteen på 50000,-
– Styrkeløftregion Østafjell 51500,-
– Tildelte midler til bruk i Nord 58000,-

Ansvarlig: Inger, GS
Status: Sak videreføres

28/11: KLAGE PÅ STEVNE
Det er mottatt en klage på et klubbstevne avholdt av Stavanger SK 15/10-2011. Klagen gjaldt at flere løftere på stevnet ikke hadde på seg godkjent personlig løfteutstyr. Jørgen har sendt forespørsel til klubben om en redegjørelse for sakens bakgrunn.

Redegjørelsen er mottatt og videresendt styret den 22.11.11. Styret behandlet redegjørelsen og sender svar til Stavanger SK.

Ansvarlig: GS
Status: Sak avsluttes

 

 

29/11: RUTINE FOR ADVARSEL TIL DOMMERNE
Pål Nilsen (dommeransvarlig) og Jørgen har utarbeidet et forslag til mal for advarsel til dommere. Malen ble sendt til Morten og Per Øivind i forkant av styremøtet og ble presentert for resten av styret på møtet.

Styret godkjente malen.

Ansvarlig: Pål, Jørgen, Morten, Per Øivind
Status: Sak avsluttes

 

2/12 Budsjett 2012
Budsjettet for 2012 er vedtatt i telefonmøte 31.1.2012. Justert budsjett 2012 med endelige tilskudd.
Saken avsluttes og følges opp under 22/11 Virksomhetsplan.
Ansvarlig: Styret og GS
Status: Sak avsluttes

3/12 Ny forbundssekretær
Styret har vedtatt å ansette Yulia Dimova som ny Forbundssekretær. Yulia begynner i jobben 18/5.
Oversikt over søkere og ansettelsesprosessen:
11 søkere totalt
7 1.gangs intervjuer
3 2.gangs (hvorav 1 trakk seg før intervjuet.)
2 referansesjekk på de to siste søkerne

Ansvarlig: Inger, Trond og Morten
Status: Sak avsluttes

4/12 Kontrakt NM arrangør (Per)
Oppdatert kontrakt for NM arrangør ble vedtatt. Organisasjonshåndboka oppdateres.
Kontrakten er publisert i dokumentarkivet.
Ansvarlig: Per
Status: Sak avsluttes

5/12 Verdensrekorder i utstyrsfri løfting og konsekvenser i Norge
Styret er av den oppfatning at IPF styret ikke har mandat til å innføre utstyrsfrie verdensrekorder uten å følge de nylig vedtatte prosedyrer for endringer av teknisk reglement, Saken har blitt forfulgt via utøverkomiteen og direkte til IPF styret. Styre ble nå enig om å sende et formelt brev til IPF.

Ansvarlig: Inger og Morten
Status: Sak videreføres

6/12 Kåringer 2011, status årets klubb, region og løfter
Utmerkelser og premier for 2011 deles ut under Benkpress-NM
Årets klubb Sande KK
Årets løfter Deles ut på NM
Årets region Ingen tildeling
Benkpresspokaler *se oversikt under
Navn Kroppsvekt Resultat Stevne Klubb
Hege Berge 61,5 105 ER Sande KK
Ingunn Elise Knutzen 70,9 120 NM benk Oslo SK
Inger Johanne Ruud 81,63 125 VM jr Askim SK
Roger Navarsete 92,1 215 Nasjonalt Sogndal IL
Preben Jenset Godø 92,6 216 Midtnorsk Fræna AK
Kristoffer S. Eikeland 100,8 230 Åpent stevne Ganddal AK
Endre Wollan 103,7 225 NM U/J/V Oslo SK
Joachim Skåren 116,13 237,5 NM benk Brumunddal AK
Jo Ivar Skundberg 117,2 240 NM benk Brumunddal AK
Sven Winther Von Der Lippe 119,05 235 RM Kristiansand AK
Iakov Dolgov 119,4 237,5 RM KK-67
Niklas Zellin 134,7 242,5 NM UJV KK-67
Per Ivar Langaunet 146 242,5 Finnmarksmesterskapet Melhus IL

Utmerkelser ble delt ut på NM Benkpress 2012 med unntak av Årets løfter som blir delt ut på NM Styrkeløft 2012.
Ansvarlig: Styret
Status: Sak videreføres

7/12 Rent særforbund, fellesdiskusjon rundt vår søknad til ADN
Vi sender inn søknad om Rent Særforbund status til ADN.
Ansvarlig: Morten
Status: Sak videreføres

8/12 Satser for kurs
Nye satser for kurshonorar ble vedtatt. Kurshonorarene oppdater i organisasjonshåndboken.
Ansvarlig: Morten
Status: Sak avsluttes

9/12 Selvbetjening på WEB
Det trykkes ikke opp nye antidopingkontrakter. Disse legges inn i selvbetjeninngsløsningen på web, og klubbene skriver selv ut formularet før innsending. Vi tilrettelegger også for at klubbene selv skal registrere lagserieresultater på web fra oppstarten av Benkpress-serien. Styret har mottatt et utkast til registrering av lagserieresultater og vurderer dette per e-post.
Ansvarlig: Per og Morten
Status: Sak videreføres

10/12 Endret dispensasjonssøknad fra Geir Bedin
Eksterne kommentarer er innhentet og søknaden innvilget. Forslaget gjennomgås i AU før svar sendes til Geir Bedin.
Ansvarlig: Morten
Status: Sak videreføres

NYE SAKER

13/12 Søknad dommerkurs Region Vest

Region Vest har søkt om ekstra aktivitetsmidler til dommerkurs 2012.
Styret har vedtatt at det ikke tildeles ekstra midler for dommerkurs for 2012.
Ansvarlig: Anita, Inger
Status: Sak avsluttes

14/12 Søknad om opptak NSF, Stjørdal Atletklubb
Stjørdal AK har søkt om opptak i Norges Styrkeløftforbund. Klubben har også søkt i Norges Vektløfterforbund og Norges Kampsportforbund.
Styret godkjenner søknaden, med forbehold om at idrettslagets styre ikke inneholder personer som har verv i andre styrkeløftklubber jmf. basislovnorm for idrettslag § 6, Pkt. 4.
Ansvarlig: GS
Status: Sak avsluttes

15/12 Søknad om særgruppe NSF, Larvik Atletklubb

Larvik AK har søkt om å opprette særgruppe styrkeløft. Klubben er fra tidligere registrert i Norges Vektløfterforbund og ønsker opptak i Norges Styrkeløftforbund da dette ble vedtatt på deres årsmøte.

Styret godkjenner søknaden.

Ansvarlig: GS
Status: Sak avsluttes

17/12 Årsregnskap 2011

Styret signerte årsregnskap, styrets beretning og revisors fullstendighetserklæring på styremøtet. Årsregnskapet sendes per post til de som ikke var til stede på styremøtet.

Ansvarlig: GS, Morten
Status: Sak videreføres