Styrereferat 3 – 2012

STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 3-2012

Tid og sted: 6.-7. oktober 2012, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede: Anita Stavik, Morten Novum, Alastair McColl og Trond Henningsen.

Gjest: Anne Irene Myhr – Idrettsstyret

Referent: Yuliya Dimova

Godkjenning av styrereferat 2-2012 er gjort per e-post.

TELFONMØTER:

22/5 -2012 – Gjennomgang av VPL, årsregnskapet 2011

21/8-2012 – Gjennomgang av VPL, Halvårsregnskap 2012

Avsluttede Saker

12/10 Bergen SK saken – Bergen SK har betalt refusjon

18/11 VM kontrakt

28/11 Klage på stevne / Stavanger SK

29/11 Rutiner for advarsel til dommerne – malen er godkjent fra styret

2/12 Budsjett 2012- VPL

3/12 Ny forbundssekretær Yuliya Dimova

4/12 Kontrakt NM arranger – Kontrakten er publisert I dokumentarkivet

6/12 Kåring 2011, satus årets klub, region og løfter

8/12 Satser for kurs

13/12 Søknad dommer kurs Region Vest – ikke tildelt ekstra midler for dommerkurs

14/12 Søknad om opptak NSF, Stjørdal Atlettklubb – søknad godkjent

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

10/12 – Endret dispensasjonssøknaden til Geir Bedin – kan ikke sette rekorder i markløft og sammenalgt.

26/12 – Trond Henningsen har fått innvilget dispensasjon fra uttakskriteriene for deltagelse i Kalottkampe

VIDEREFØRTE SAKER

29/10: TINGET 2011

Tinget ble avholdt på Rica Gardermoen 8. oktober. NIF har sendt pålegg om å oppdatere NSFs lover etter NIFs reviderte lovnorm.

Organisasjonshåndboka revideres i 2012.

Ansvarlig: Morten og FS

Status: Sak videreføres

22/11: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2012

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

Ansvarlig: Styret og FS

Status: Sak videreføres

27/11: SØKNAD AKTIVITETSMIDLER 2012

Det ble bevilget 427 000, samt 50 000 for veteranløfting, totalt 477 000. I tillegg dekkes datakurs etter regning. Det presiseres at en region kun vil motta støtte til dommerkurs hvert annet år.

Aktivitetsmidlene er betalt ut

Oversikt over regionene som har rapportert gjennomføring av aktivitet for første halvtåret 15/7-12

Styrkeløftregion Østafjell 51500,-

– Styrkeløftregion Øst 148000

– Styrkeløftregion Sørvest 40000,-

Neste rapportering er 15/11-12

Ansvarlig: Styret og FS

Status: Sak videreføres

5/12 Verdensrekorder i utstyrsfri løfting og konsekvenser i Norge

Styret er av den oppfatning at IPF styret ikke har mandat til å innføre utstyrsfrie verdensrekorder. Saken har blitt forfulgt via utøverkomiteen og direkte til IPF styret. Saken skal følges opp på Kongressen.

Ansvarlig: Inger og Morten

Status: avsluttes

7/12 Rent særforbund, fellesdiskusjon rundt vår søknad til ADN

Kontraktsforslag fra ADN er fylt ut. Frister og ansvarlig er påført. Skjemaet skal sendes til ADN.

Ansvarlig: Morten

Status: Sak videreføres

9/12 Nyheter og selvbetjening på WEB

Selvbetjeningsløsningen på weben utvides. Klubbene kan nå selv skrive ut antidopingkontrakter, legge inn stevneprotokoller og registrere lagserieresultater

Nyhetene om veteranene som legges ut på websiden til Region Øst, vil nå automatisk bli lagt ut som nyhet også på styrkeløft.no

Ansvarlig: Per og Morten

Status: Sak videreføres

17/12 Årsregnskap 2011

Siste del av Grunntilskuddet kr 514 964 er kommet på NSFs konto etter oversendt nøkkeltallssrapport for 2011

Ansvarlig: FS, Morten

Status: avsluttes

NYE SAKER

18/12 Bingoavtale

Forbundet har inngått bingoavtale for 2012.

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

19/12 Lover for regioner Tilsendte lovnormer fra regionene oversendes lovutvalget for godkjenning. Tinget.

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

20/12 Regionalisering og konsekvenser for organisasjonen. Det ble tatt opp problemstillingen rundt etableringen i større regioner. NSF har fått bekymringsmelding fra Region Øst om at Østfold IK har innført krav om kontor i Østfold hvis Region Øst skal få tildelt tilskudd. Samtidig er det et problem at medlemmer i styret i Region Øst ikke kan delta som delegater på de ulike idrettskretsenes ting, dersom de tilhører en klubb fra et annet fylke.

Vi hadde besøk av Anne Irene Myhr, som er vår kontaktperson i Idrettsstyret, på vårt siste styremøte, hvor denne saken sto på sakslisten

I hovedsak ga hun oss følgende tilbakemeldinger:

1) En videreføring av regionalisering av idretten på idrettskretsnivå er ikke et aktuelt tema for NIFs styre i denne perioden.

2) De 54 særforbundene i NIF er svært ulikt organisert, NIFs styre opptatt av at det etableres «best praksis» på området.

NIFs styre følger forvaltningsdiskusjonen videre. Siden idrettstinget har det nå vært avholdt årsmøter i de fleste idrettskretser. Hun sitter i NIFs organisasjonsutvalg og vil nå kontakte NIFs lovavdeling for å innhente status på praktiseringen av den aktuelle paragraf, samt påvirke at idrettskretsene samordner sin praksis på dette området.

Hun viste også til Trøndelag Idrettskrets, hvor samme sak hadde vært et tema, men hvor berørte parter hadde tatt kontakt i forkant av årsmøtet og kommet fram til en vid tolkning av lovparagrafen.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

21/12 Forslag fra SFF om opprettelse av nytt NOK

Morten orienterte om status i saken. Det er foreløpig vanskelig å se at opprettelsen av et nytt NOK kan være fordelaktig for NSF. Det kan på et senere tidspunkt bli aktuelt å kalle inn en representant fra SFF for en grundigere redegjørelse.

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

22/12 NIFs Organisering av World Games

NSF har delt sin bekymring med Anne Irene Myhr om at Olympiatoppen har manglende prioritering av World Games. NSF ønsker en felles organisering av de idrettene som skal delta på World Games i 2013. Videre ble det meddelt en bekymring for de tjenester som blir levert på Toppidrettssenteret, og en spesiell misnøye med at senteret stengte for våre planlagte landslagssamlinger i forkant av OL.

Myhr mente at dette ikke var enestående problem og at mange ikke Olympiske idrett delte samme meningen. Myhr anbefalte NSF å ta dette opp med ledelsen i OLT.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

23/12 Felles aktivitetsliste for oppgaver

Morten har utarbeidet en aktivitetsliste for styrets oppgaver som deles på Dropbox. Målet er en bedre oppfølging av styrets oppgaver. Det opprettes sjekklister for gjentagende arbeidsoppgaver.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

24/12 Regler om NM deltagelse og endring av navnet på Særnorsk

Det ble diskutert to saker som tas med i tingforbredelsene til tinget i 2013.

Er det behov for å endre kravet om norsk statsborgerskap for NM deltagelse. Det er ulik praksis mellom NIFs særforbund.

Skal Særnorsk reglement navnes om til Nasjonale bestemmelser

Ansvarlig: FS, Morten

Status: avsluttes

25/12 IPF Kongress

Årets IPF Kongress skal holdes i Aguadilla, Puerto Rico – 28/10-12.

På Årets Kongress skal velges ny President. Dietmar Wolf er blant de tre kandidatene og vil støttes av Norge.

Sakslisten ble gjennomgått og styret tok stilling til de enkelte saker.

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres