Styrereferat 4-2012

STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 4-2012

Tid og sted: 24.-25. november 2012, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede: Anita Stavik, Morten Novum, Alastair McColl, Trond Henningsen, Inger Blikra, Per Øyvind Fjeld, Alexander Kirketeig

Gjest: Lars Edvin Samnøy – ansvarlig for Trenerløypa for NSF.

Referent: Yuliya Dimova

Styrereferat 3-2012 ble godkjent.

TELFONMØTER:

23/10 -2012 – Gjennomgang av VPL, regnskap per 3. kvartal

Avsluttede Saker

5/12 Verdensrekorder i utstyrsfri løfting og konsekvenser i Norge

17/12 Årsregnskap 2011

18/12 Bingoavtale

19/12 Lover for regioner

24/12 Regler om NM deltagelse og endring av navnet på Særnorsk

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

27/12 – to løftere fra Haugaland AK har fått innvilget dispensasjon fra påmeldingsfristen for

NM / U/J/V 2012

28/12 – SPUVI har fått avslag på sin søknad om dispensasjon fra påmeldingsfristen for NM / U/J/V 2012

29/30 – to løftere fra Stavanger SK har fått innvilget dispensasjon for å løfte som gjesteløftere på

NM U/J/V 2012

30/12 – Rana KK har fått avslag på sin søknad om dispensasjon for NM U/ J/V 2012

VIDEREFØRTE SAKER

29/10: TINGET 2011

Tinget ble avholdt på Rica Gardermoen 8. oktober. NIF har sendt pålegg om å oppdatere NSFs lover etter NIFs reviderte lovnorm.

Organisasjonshåndboka revideres i 2012.

Ansvarlig: Morten og FS

Status: Sak videreføres

22/11: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2012

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

Ansvarlig: Styret og FS

Status: Sak videreføres

27/11: SØKNAD AKTIVITETSMIDLER 2012

Rapportene for andre halvåret er mottatt 15/11 -12.

Styret har behandlet rapportene. Ikke benyttede midler i regionene avregnes mot tilskuddet for 2013.

Ansvarlig: Styret og FS

Status: Sak avsluttes

7/12 Rent særforbund, fellesdiskusjon rundt vår søknad til ADN

Samarbeidsavtalen mellom NSF og ADN (Antidoping Norge) om Rent Særforbund er inngått. Våre forpliktelser følges opp videre over VPL.

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

9/12 Nyheter og selvbetjening på WEB

Selvbetjeningsløsningen på weben utvides. Klubbene kan nå selv skrive ut antidopingkontrakter, legge inn stevneprotokoller og registrere lagserieresultater

Nyhetene om veteranene som legges ut på websiden til Region Øst, vil nå automatisk bli lagt ut som nyhet også på styrkeløft.no. Generelt må vi bli flinkere til å legge ut nyheter, og legge listen lavere for hva som defineres som en nyhetssak. Designen på nettsiden bør oppdateres. Det utarbeides en kommunikasjonsstrategi for forbundet.

Ansvarlig: Alexander, Per og Morten

Status: Sak videreføres

20/12 Regionalisering og konsekvenser for organisasjonen.

Region Øst har blitt informert om statusen, og ønsker ikke å forfølge saken videre.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: avsluttes

21/12 Forslag fra SFF om opprettelse av nytt NOK

Morten orienterte om status i saken. Det er foreløpig vanskelig å se at opprettelsen av et nytt NOK kan være fordelaktig for NSF. Det kan på et senere tidspunkt bli aktuelt å kalle inn en representant fra SFF for en grundigere redegjørelse. SFF velger å legge saken til siden inntil videre, for ikke å forstyrre OL-søknadsprosessen.

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

22/12 NIFs Organisering av World Games

NSF har delt sin bekymring med Anne Irene Myhr om at Olympiatoppen har manglende prioritering av World Games. NSF ønsker en felles organisering av de idrettene som skal delta på World Games i 2013. Videre ble det meddelt en bekymring for de tjenester som blir levert på Toppidrettssenteret, og en spesiell misnøye med at senteret stengte for våre planlagte landslagssamlinger i forkant av OL.

Myhr mente at dette ikke var enestående problem og at mange ikke Olympiske idrett delte samme meningen. Myhr anbefalte NSF å ta dette opp med ledelsen i OLT. Morten og Trond forbereder møte med OLT.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

23/12 Felles aktivitetsliste for oppgaver

Morten har utarbeidet en aktivitetsliste for styrets oppgaver som deles på Dropbox. Målet er en bedre oppfølging av styrets oppgaver. Det opprettes sjekklister for gjentagende arbeidsoppgaver.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

25/12 IPF Kongress

Gaston Parage har blitt valg til ny IPF President.

Endringer I det tekniske reglementet ble gjennomgått.

Status: avsluttes

NYE SAKER

31/12 – Aktivitetssøknad 2013

Styret har behandlet de nye aktivitetssøknadene for 2013.

Brev til regionene som får aktivitetstilskudd forberedes.

Ansvarlig: FS, Inger

Status: videreføres

32/12Budsjett / VPL 2013

Rammebudsjettet gjennomgått, samt førsteutkast til VPL.

Budsjettet vil preges av VM i Stavanger og hvordan vi best kan utnytte dette på alle satsningsområder.

Oppdatert VPL, inkludert regionstildelingene, presenteres på neste telefonmøte.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

33/12Informasjon fra VM komiteen

VM komiteen ønsker intensjonsavtale om TV – dekningen før møte i februar.

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

34/12Endret stillingsbrøk for Forbundssekretær

Prosentstillingen til Forbundssekretæren øker til 75 % fra 01.12.2012

Status: avsluttes

35/12 – Tingforberedelser 2013

Dato: 12. oktober 2013

Februar-: frist beretning for 2011 og 2012

Innbydelse sendes ut senest 17.08

Forslagsfrist 14. september

Gjennomgang av forslagene på styremøte 21.september

Saksliste sendes ut senest 28.09.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

36/12 – VM utstyrfritt

Nye kvalifiseringskrav for VM utstyrsfritt er utarbeidet av TIK, og kvalifiseringsfristen for årets VM blir satt til 20. april 2013.

Forbundet dekker påmeldings- og dopingsavgift, samt sender dommer til mesterskapet. Uttatte løftere får en støtte på kr 1 000 hver.

Ansvarlig: Trond, Morten

Status: videreføres

37/12 Trenerløypa

Lars Samnøy orienterer om Trenerløypa (utdanning av trenere). Hele prosjektet regnes med å bli ferdig i slutten av 2013.

Trener 1 kurs – ferdig i desember. Pilotprosjektet i april.

I tillegg orienterte Lars om sin Masteroppgave, som snart skal ferdigstilles.

Ansvarlig: Lars Samnøy, Morten

Status: videreføres

38/12 Løfting for funksjonshemmede

Styret ønsker innspill fra TIK på krav og stevnetilbud for funksjonshemmede.

Ansvarlig: Trond

Status: videreføres