Styrereferat 1-2013

 

STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 1-2013

 

Tid og sted: 16.-17. februar 2013, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede: Morten Novum, Alastair McColl, Trond Henningsen, Inger Blikra, Per Øyvind Fjeld, Alexander Kirketeig

Forfall: Anita Stavik

Gjest: Morten Haugseng

Referent: Yuliya Dimova

 

Styrereferat 4-2012 ble godkjent på telefonmøte 18/12-2012

 

TELFONMØTER:

18/12 -2012 – Gjennomgang av VPL

22/01-2012 – Gjennomgang av VPL

 

Avsluttede Saker

27/11 Søknad aktivitetsmidler 2012

7/12 Rent særforbund, fellesdiskusjon rundt vår søknad til ADN

20/12 Regionalisering og konsekvenser for organisasjonen

21/12 Forslag fra SFF om opprettelse av nyk NOK

25/12 IPF Kongress

34/12 Endret stillingsbrøk til Forbundssekretær

 

VIDEREFØRTE SAKER

 

29/10: TINGET 2011

Tinget ble avholdt på Rica Gardermoen 8. oktober. NIF har sendt pålegg om å oppdatere NSFs lover etter NIFs reviderte lovnorm.

Organisasjonshåndboka revideres i 2012.

Ansvarlig: Morten og FS

Status: Sak videreføres

 

22/11: VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2012

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene og ved telefonmøter.

Ansvarlig: Styret og FS

Status: avsluttes

 

9/12 Nyheter og selvbetjening på WEB

Styrkeloft.no har ny ansvarlig redaktør (Stian Walgermo).

Morten har involvert nytt firma som skal bistå forbundet med å utvikle en kommunikasjonsstrategi. I tillegg vil de bistå med oppgraderingen av design og struktur på nettsiden. Selvbetjeningsløsningen på weben utvikles videre

Ansvarlig: Alexander, Per og Morten

Status: Sak videreføres

 

22/12 NIFs Organisering av World Games

Morten Novum og Lars Samnøy har vært på møte ned Tvedt-utvalget, hvor forbundets bekymringer for OLTs tilbud ble kommunisert. Morten og Trond følger opp dette videre i et møte med OLT:

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

 

23/12 Felles aktivitetsliste for oppgaver

Morten har utarbeidet en aktivitetsliste for styrets oppgaver som deles på Dropbox. Målet er en bedre oppfølging av styrets oppgaver. Det opprettes sjekklister for gjentagende arbeidsoppgaver.

Det opprettes kontinuerlig nye mapper.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

 

31/12 – Aktivitetssøknad 2013

Aktivitetstilskuddet for 2013 er utbetalt til regioner. Det er delt totalt kr441 500 pluss kr 50 000 til veteraner (Region Øst).

Første rapportering er 15. juni 2013.

Ansvarlig: FS, Inger

Status: videreføres

 

32/12 – Budsjett / VPL 2013

Budsjettet vil preges av VM i Stavanger og hvordan vi best kan utnytte dette på alle satsningsområder. Styremedlemmer hat fått frist til å bli ferdig med siste utkast av VPL 2013

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

 

33/12 – Informasjon fra VM komiteen

Morten Haugseng informerte om prosessen rund forberedelsen av VM i Stavanger. Arrangørens hovedmål er å få full sal med mennesker. VM komiteen vil gjerne få hjelp av alle sammen i markedsføringen, vi må formidle dette ut i sosiale medier.

Stevne hotell er Rica Hotell i Stavanger. Neste VM møte er 8. mars til da må Tv sendingsavtale være på plass.

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

35/12 – Tingforberedelser 2013

Dato: 12. oktober 2013

Det avklares på regionsledersamlingen i hvilken grad regionene ønsker å delta i koordineringen av nytt strategisk dokument.

Februar-: frist beretning for 2011 og 2012

Innbydelse sendes ut senest 17.08

Forslagsfrist 14. september

Gjennomgang av forslagene på styremøte 21.september

Saksliste sendes ut senest 28.09.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

36/12 – VM utstyrfritt

Nye kvalifiseringskrav for VM utstyrsfritt er utarbeidet av TIK, og kvalifiseringsfristen for årets VM blir satt til 20. april 2013.

Forbundet dekker påmeldings- og dopingsavgift, samt sender dommer til mesterskapet. Uttatte løftere får en støtte på kr 1 000 hver.

Ansvarlig: Trond, Morten

Status: avsluttes

37/12 Trenerløypa

Lars Samnøy orienterer om Trenerløypa (utdanning av trenere). Hele prosjektet regnes med å bli ferdig i slutten av 2013.

Trener 1 kurs – ferdig i desember. Pilotprosjektet i april.

I tillegg orienterte Lars om sin Masteroppgave, som snart skal ferdigstilles.

Ansvarlig: Lars Samnøy, Morten

Status: avsluttes

38/12 Løfting for funksjonshemmede

Det må etableres krav til IPC løftere for gruppeuttak og EM/VM og annen stevne-deltagelse.

Det må etableres sportslige krav til benkpress-NM .

Ansvarlig: Trond

Status: videreføres

 

NYE SAKER

 

1/13 Tildeling av spillemidler til utstyr 2012.

Det er totalt 16 søknader som er kommet inn. Forbundskontoret venter nå på å samle alle kvitteringene fra klubber. Klubbene har fått frist til 1. mars til å sende alt av nødvendige dokumentasjon. Tildeling av midlene skal finne sted senest 15. mars.

Ansvarlig: Morten, FS

Status: videreføres

2/13 Lagseriene 2012/2013

Det ble vanskelig å finne arrangør for lagseriene i 2012, derfor ble den avlyst. Det utnevnes ingen vinner. Det arrangeres ikke lagserie i 2013, men nye regler skal utarbeides for lagserien i 2014. Det arrangeres NM lag på NM 2013.

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

3/13 Ansvar mellom IFR og styrekontakt TIK

Det utarbeides rolledokumenter for alle ressurspersoner underlagt TIK, med fokus på myndighet og oppgaver.

Ansvarlig: Morten, Trond

Status: videreføres

4/13 Dispensasjonssøknader benkpress NM

Styret har behandlet i felleskap de tre dispensasjonssøknadene som er kommet inn i forbindelse med NM benkpress 2013.

Søknadene er fra Alta AK, Sogndal og en individuell søknad fra Olav Kompelien. Det er tatt hensyn til kriteriene som er satt i Særnorsk for innvilgning av dispensasjon.

Ansvarlig: Morten, Inger

Status: avsluttes

5/13 Kvalifiseringskrav til NM

Styret har besluttet at NMs kvalifiseringsravene forlenges en periode til.

Ansvarlig: Morten, Inger

Status: avsluttes