Styrereferat 2-2013

STYRKELØFTFORBUND

Styremøtereferat 2 -2013

Tid og sted: 4.-5. mai 2013, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede: Morten Novum, Inger Blikra, Trond Henningsen, Alexander Kirketeig

Forfall: Anita Stavik, Per Øivind Fjeld og Alastair McColl

Referent: Yuliya Dimova

TELFONMØTER:

19/3 -2013 – Gjennomgang av VPL

Avsluttede Saker

22/11: Virksomhetsplan (VPL) 2012

31/12 – Aktivitetssøknad 2013

36/12 – VM utstyrsfritt

37/12 Trenerløypa

39/12 Tildeling av spillemidler til utstyr 2012.

42/12 Dispensasjonssøknader benkpress NM

43/12 Kvalifiseringskrav til NM

Saker behandlet av Arbeidsutvalget (AU)

46/12 – løfter fra KK 67 har fått innvilget dispensasjon fra kvalifiseringsfristen for NM 2013

VIDEREFØRTE SAKER

29/10: TINGET 2011

Tinget ble avholdt på Rica Gardermoen 8. oktober. NIF har sendt pålegg om å oppdatere NSFs lover etter NIFs reviderte lovnorm.

Organisasjonshåndboka revideres i 2012.

Organisasjonshåndbok er revidert og godkjent.

Ansvarlig: Morten og FS

Status: Sak videreføres

9/12 Nyheter og selvbetjening på WEB

StudioNetting er engasjert for å bistå med oppgradering av design og struktur på nettsiden. Det ble gjennomført Workshop i samarbeid med representant fra klubb, arrangement ansvarlig, ansvarlig profilering og forbundet. StudioNetting har kommet med oppsummering etter møte. Innspillene følges opp videre for implementering.

Selvbetjeningsløsningen på weben utvikles videre.

Ansvarlig: Alexander, Per og Morten

Status: Sak videreføres

22/12 NIFs Organisering av World Games

Morten Novum og Lars Samnøy har vært på møte med Tvedt-utvalget, hvor forbundets bekymringer for OLTs tilbud ble kommunisert. Morten og Trond følger opp dette videre i et møte med OLT.

OLT vil ikke bidra til World Games forberedelser.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: avsluttes

23/12 Felles aktivitetsliste for oppgaver

Morten har utarbeidet en aktivitetsliste for styrets oppgaver som deles på Dropbox. Målet er en bedre oppfølging av styrets oppgaver. Det opprettes sjekklister for gjentagende arbeidsoppgaver.

Det opprettes kontinuerlig nye mapper.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: avsluttes

32/12 – Budsjett / VPL 2013

Budsjettet vil preges av VM i Stavanger og hvordan vi best kan utnytte dette på alle satsningsområder. Styremedlemmer har fått frist til å bli ferdig med siste utkast av VPL 2013

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

33/12 – Informasjon fra VM komiteen

VM komiteen har ønske om at TIK legger en av sine samlinger i Stavanger, TIK ser på mulighetene videre.

Ansvarlig: Morten

Status: Avsluttes

35/12 – Tingforberedelser 2013

Dato: 12. oktober 2013

På regionledersamling i Alta påtok flere regioner seg å komme med innspill til strategiprosessen.

Region Midt: Profilering lokalt og stevnestruktur. Ønske om å vise fram lokale toppidrettsutøvere på lokale stevner.

Region Østafjells: Dommernes betydning/rolle.

Region Øst: Regionstrenere regionalt/Nasjonalt.

Det er satt opp nye frister for innsending av beretning.

Innbydelse sendes før sommerferien.

Forslagsfrist 14. september

Gjennomgang av forslagene på styremøte 21.september

Saksliste sendes ut senest 28.09.

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

38/12 Løfting for funksjonshemmede

Det må etableres krav til IPC løftere for gruppeuttak og EM/VM og annen stevne-deltagelse.

Ansvarlig: Trond

Status: videreføres

40/12 Lagseriene 2012/2013

Utsatt da Per ikke var tilstede.

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

41/12 Ansvar mellom IFR og styrekontakt TIK

Det utarbeides rolledokumenter for alle ressurspersoner underlagt TIK, med fokus på myndighet og oppgaver. Trond og Morten skal diskutere det videre.

Ansvarlig: Morten, Trond

Status: videreføres

NYE SAKER

6/13 Oppsummering av regionledersamling i Alta

Regionledersamlingen ble avholdt i Alta 23.mars 2013.

Temaet som ble tatt opp på møte var videreutviklingen av dommere og dommerutdanning, antall dommer på stevne, bedre profilering av toppløftere på lokale stevner, mangel på trenere, bedre kommunikasjon trenere sentralt – lokalt, rekruttering og opprettelse av nye klubber.

Neste regionledersamling er satt opp på fredag – benkpress NM/Bergen 2014.

Styremedlemmer er kjent til oppsummeringen.

Ansvarlig: Inger

Status: Avsluttet

7/13 EM kongress

Styret har sett og kommentert forslagene som skal betraktes på EM kongressen

Ansvarlig: Morten,

Status: videreføres

8/13 Reisebestillinger

Alle reisebestillinger i NSF skal nå utføres av FS, hvis ikke annet er avtalt spesielt.

Ansvarlig: Yuliya

Status: Avsluttet