Styrereferat 4-2013

Tid og sted: 7.-8. desember 2013, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

 

Tilstede: Morten Novum, Inger Blikra, Per Øivind Fjeld

Forfall: Alexander Kirketeig, Pål Nilsen, Anne Marie Hveding og Frank Gyland

Referent: Yuliya Dimova

 

MØTE:

11.10. – siste gjennomgang av Tingforslag

 

Avsluttede Saker

 

29/10 TINGET 2011

7/13 EM kongress

 

Saker behandlet av AU

 

14/13 – løftere fra Stavanger SK har fått innvilget dispensasjons for løfting som gjesteløftere på NM U/J/V

15/13 – løfter fra Røros har fått innvilget dispensasjon fra påmeldingsfristen til NM U/J/V 2013

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

9/12 Nyheter og selvbetjening på WEB

 

Den nye nettsiden styrkeloft.no fungerer nå. Styremedlemmer har fått frist til 15.01.2014 til å overføre og oppdatere informasjonen på den nye nettsiden.

 

Selvbetjeningsløsningen på weben utvikles videre.

 

Ansvarlig: Morten

Status: Sak videreføres

 

 

38/12 Løfting for funksjonshemmede

 

Det må etableres krav til IPC løftere for gruppeuttak og EM/VM og annen stevne-deltagelse.

 

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

 

 

 

 

 

40/12 Lagseriene 2013

 

Informasjon om lagserien i benkpress og styrkeløft er lagt ut på nettsiden. Påmeldingsfristen for lagserien i benkpress gikk ut den 30. november. Det er total 8 klubber som har meld på lag.

 

Ansvarlig: Per, Pål

Status: videreføres

 

41/12 Ansvar mellom IFR og styrekontakt TIK

 

Nåværende TIK består av Morten, Dietmar og Lars. Det etableres trenerteam i tilknytning til begge lagene

 

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

 

 

9/13 – Påtalebegjæring til NIFs domsutvalg.

 

Anmeldelsen som ble sendt fra region Vest skal oversendes til NIFs domsutvalg. Sanksjonskomiteen i NSF har konkludert at de ikke har mandat til å håndtere saker av slik karakter og anbefalte å sende saken til NIFs domsutvalget.  NSFs styret har besluttet på styremøte den 21. september å tilbakekalle dommerlisensen til den innklagede med umiddelbar virkning. Påtalebegjæring er sendt til NIFs domsutvalget hvor saken skal behandles.

 

Ansvarlig: Morten,

Status: videreføres

 

 

NYE SAKER

 

16/13 – aktivitetsmidler 2014.

 

Styret har behandlet rapportene. Ikke benyttede midler i regionene avregnes mot tilskuddet for 2014. Det er tildelt totalt 507 000, en økning på  65 500 kr i forhold til 2013. Midlene utbetales i januar 2014

 

Ansvarlig: Morten, Inger og FS

Status: videreføres

 

 

17/13Ubetalte regninger fra klubber til NSF

 

Det oppleves at flere klubber ikke betaler fakturaene sendt ut fra Forbundskontoret i tide. Pr november er det ca. 21 000 kr som står som ubetalte fakturaer. Forbundskontoret skal sende en siste purring til klubbene som skylder penger for 2012 før de blir utestengt for videre deltagelse på stevne.

 

Ansvarlig: Morten, FS

Status: videreføres

 

 

18/13 – Oppfølging av Tinget 2013

 

Tingprotokollen er ferdig signert og sendt ut til klubber og regioner, samtidig lagt ut på nettsiden.

Styret har behandlet de forslagene som var oversendt til styret for oppfølging.

 

Websider oppdateres med nødvendige endringer.

 

Forslag 10 – Inger formulerer og oppdaterer

Forslag 19 – Morten følger opp med forslag til neste ting, hvor klubber ikke straffes for å være proaktive i forhold til mistanke.

 

Alle: Oppdatering av organisasjonshåndboka, frist 15/1.

 

Pål: NM arrangør i 2016

 

Tinget 2015 avholdes 10.-11/10 -2015, Gardermoen, Oslo

 

Status: avsluttes

 

 

19/13 – IPF Kongressen

 

Info om den nye dommerbekledningen skal komme på styrkeloft.no. Krav om korrekt antrekk på alle NM.

Per informerer om regelendringer på styrkeloft.no

 

Ansvarlig: Inger og Per

Status: videreføres

 

 

20/13 VM evaluering

 

VM-arrangementet levde opp til alle forventninger, og tilbakemeldinger fra andre nasjoner har vært udelt positive. Dette er hovedinntrykket som tas med tilbake til VM komiteens evaluering.

 

Samtidig var det enkelte mindre punkter som kan ytterligere forbedres, spesielt er det et behov for å avklare roller, ansvar og myndighet med IPF.

 

Ansvarlig: Morten

Status: Avsluttes

 

 

21/13 Avtalte styremøter 2014

 

Telefon og styremøte for 2014 er som følge:

7/1 Telefonmøte, Møte 1.-2./2,  11/3 Telefonmøte, 8/4 Telefonmøte, 13/5 Telefonmøte, 28/5 Møte under NM, 12/8 Telefonmøte, 20-21/9 Møte, 7/10 Telefonmøte. 4/11 Telefonmøte, 5-7/12 Møte

Ansvarlig: Morten

Status: Avsluttet

 

22/13 VPL 2014

 

Styret har fått frist til 3. januar 2014 til å legge frem forslag til ny og oppdatert Virksomhetsplan (VPL) for 2014

 

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

23/13 Journalførning

 

Rutinene for håndtering og oppbevaring av post og mail skal forbedres. Per har fått ansvaret til å lage et enkelt Excel ark for lagring av viktig informasjon som kan være lett tilgjengelig for hele styret. Alt ekstern korrespondanse skal føres av Forbundskontoret

 

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

 

24/13 Endring i Arbeidsutvalget (AU)

 

Arbeidsutvalget endres og vil bestå av Morten, Inger og Per.

 

Status: avsluttes

 

25/13 Nasjonalt utstyrsfritt stevne.

 

Nasjonale stevner godkjennes av AU.

 

Reglement for Nasjonale stevner

 

Det skal være dommere fra flere klubber

Det skal være deltagere fra flere regioner

Innbydelsen skal sendes alle NSFs klubber

Innbydelsen skal være iht. nasjonale bestemmelser §3.1.3 og benytt frister for NM – arrangement

Innbydelsen skal inneholde informasjon om overnattingsmuligheter

Påmeldingen skjer via forbundets nettside.

 

For at det skal være mulig å sette norske rekorder på stevnet, må alle punktene over være oppfylt.

 

En tildeling av status som nasjonalt stevne utløser ingen økonomiske forpliktelser fra NSF til arrangøren.

 

Reglementet skal skrives i eget vedlegg i Nasjonale Bestemmelser.

 

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

 

 

 

 

 

26/13 Endring i organisasjonshåndboka

 

Styret har fått frist til medio januar til oppdatering av organisasjonshåndboka.

 

Ansvarlig: Morten, Styret

Status: videreføres