Styrereferat 3 – 2014

STYRKELØFTFORBUND

Styrereferat 3 -2014

Tid og sted: 6.-7. desember 2014 Idrettens hus/ Ullevål
Tilstede: Morten Novum, Alexander Kirketeig, Inger Blikra og Per Øyvind Fjeld
Referent: Anne Marie Hveding

 

Telefonmøte og styremøte:

11.3 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

08.04 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver, NM 2014

13.05 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver, NM 2014

12.08 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

20.-21.09 – Styremøte.

21.10 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

04.11 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

 

Avsluttede Saker 

9/13 – Påtalebegjæring til NIFs domsutvalg.

4/14 – drettsregistrering 2013

5/14 – Regionsledermøte

7/14 – 40 års jubileum – NM 2014

 

Saker behandlet av AU
03/14 – dispensasjon fra lagseriens regel om krav til dommere fra minst to klubber (Brumunddal)

04/14 – dispensasjon fra løftetider på NM benkpress 2014 i (Moss SK)

10/14- dispensasjon for løfting som gjesteløfter på NM 2014 (Oslo SK)

11/14- dispensasjon for løfting som gjesteløfter på NM 2014. (Ganddal AK)

12/14 – dispensasjon fra 12. mnd. regel om krav om 4 stevner for Kalottkampen 2014 (Styrkeløftregion Nordland)

17/14 – dispensasjon fra 3 mnd. frist for registrering av nye løftere for deltagelse på NM U/J/V 2014 (KK-67)

 

VIDEREFØRTE SAKER

38/12 Løfting for funksjonshemmede

Nye kvalifiseringskrav for IPC-løftere er utarbeidet. Kravene legges inn i organisasjonshåndboka.

Ansvarlig: Anne Marie

Status: Avsluttet

 

22/13 VPL 2014

Det er gjennomført sparetiltak for å komme ned mot rammebudsjettet.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

23/13 Journalføring

Rutinene for håndtering og oppbevaring av post og mail skal forbedres. Per har fått ansvaret til å lage et enkelt Excel ark for lagring av viktig informasjon som kan være lett tilgjengelig for hele styret. Alt ekstern korrespondanse skal føres av Forbundskontoret

Per og Anne samarbeider om å lage et godt oppslagsverk.

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

25/13 Reglement for Nasjonale stevner.

Reglementet skal skrives i eget vedlegg i Nasjonale Bestemmelser.

Til neste ting tas Nasjonale stevner med i listen over gyldige stevner. 

Nasjonalt utstyrsfritt stevne godkjennes av AU.

Reglement for Nasjonale stevner

 

Det skal være dommere fra flere klubber

Det skal være deltagere fra flere regioner

Innbydelsen skal sendes alle NSFs klubber

Innbydelsen skal være iht. nasjonale bestemmelser §3.1.3 og benytt frister for NM – arrangement

Innbydelsen skal inneholde informasjon om overnattingsmuligheter

Påmeldingen skjer via forbundets nettside.

 

En tildeling av status som nasjonalt stevne utløser ingen økonomiske forpliktelser fra NSF til arrangøren

Ansvarlig: Pål, styret

Status: videreføres

 

26/13 Endring i organisasjonshåndboka

Følgende endringer tas inn i organisasjonshåndboka:

– Oppdaterte krav til hedersbevisninger

– Oppdaterte krav for TIK

– Regler for nasjonale stevner

– Det legges inn link til NIFs retningslinjer for medlemmer og organisasjonsledd.

Ansvarlig: Morten, Styret

Status: videreføres

 

3/14 Forslag til endring i IPFs tekniske regler.

De norske forslagene ble vedtatt på kongressen.

Ansvarlig: Inger og Morten

Status: Avsluttet

 

6/14 Trenerutdanning

Trener 1 modulen ble godkjent av NIF i desember 2013.

Første kurs i trener I gjennomføres 1. halvår 2014.

Det innføres deltagelseavgift på kr 1000, som er samme avgift som de andre særforbundene vil kreve. Det vil utarbeides krav til aktivitet i klubben for kursdeltagere.

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

8/14 Kravene til benkpress- og elitepokal og benkpress- og elitefat justeres

Kravene for elitefat og elitepokal i styrkeløft og benkpress er oppdatert.
Hedersbevisningene på hjemmesiden oppdateres til og med 2014

Ansvarlig: Per og Anne

Status: Videreføres

 

9/14 Konkurransetilbud til 10-14 åringer

Styret vil i tiden fram til tinget 2015 vurdere hvordan vi som organisasjon kan gi et forbedret konkurransetilbud til aldersgruppen 10-14 år.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

  

13/14 Deltagelse på Strongman og lignende formater.

Styret ser det som nødvendig å komme med noen anbefalinger på dette området, da erfaringene er at man raskt kan komme i konflikt med forbundets verdier ved deltagelse i denne type arrangementer.

TIK endrer kontraktene for regionslagsutøvere til å ha samme krav som for TIKS utøvere på dette området.

Klubbene vil bli oppfordret til å opprette egne retningslinjer, samt vurdere om disse skal tas inn i Rent Idrettslag policy for klubben.

Det utarbeides et skriv som sendes klubbene

Ansvarlig: Anne Marie

Status: videreføres

  

14/14 Bruk av NSFs trenerutdanning

Styret anser at nødvendige endringer har blitt gjort for å ivareta forbundets interesser.

Ansvarlig: Styret

Status: Avsluttet

 

15/14 Ny web redaktør

Hanne Hegen Rotnes er engasjert som ny web redaktøren forbundets digitale sider.

Hanne er fra Bergen og driver selv med styrkeløft.

Det blir tett samarbeid mellom Anne Marie Hveding (ansvarlig profilering) og Hanne.

Ansvarlig: Styret

Status: Avsluttet

 

16/14 Utlysningsbrev om aktivitetsmidler til region. Revidering av satsene

Søknader fra regionene ble gjennomgått. Foreløpig tildeling ligger på 399 000 av total søkebeløp på 756 500.

Endelig tildeling gjøres ved ferdigstillelse av VPL for alle avdelinger.

Rapporter fra regionene ble gjennomgått. Aktiviteten i regionene har vært lavere enn tildelte midler og så langt vil 116 400 bli krevd tilbakebetalt (en regionsrapport mangler fortsatt).

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

18/14 Styremøter 2015

Det kreves noen flere styremøter i 2015 pga. forbundstinget. Tinget avholdes: 17-18. oktober 2015.

7. januar – Telefonmøte

24. februar – Telefonmøte

mars (Benk-NM) evt. 18.-19. april. – Styremøte

31. mars – Telefonmøte

28. april – Telefonmøte

26. mai – Telefonmøte 

30. juni – Telefonmøte

28. juli – Telefonmøte

25. august – Telefonmøte

19.-20. september (i forkant av Tinget) – Styremøte

16. oktober (dagen før Tinget) – Styremøte

24. november – Telefonmøte

5.-6. desember – Styremøte

 

19/14 VPL/Budsjett 2015

Under etablering. Vil bli styrets arbeidsverktøy for å følge opp regnskap og aktiviteter i 2015.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

20/14 Nye konkurranseutstyrsregler fra IPF

IPF har lagt til ikke støttende drakter og belter på sin Approved List. Det betyr at mange utøvere ikke lenger kan benytte sine drakter og belter, siden flere produsenter ikke har betalt logo-avgift til IPF. Styret finner denne endringen urimelig for stevner arrangert i regi av NSF og har derfor vedtatt en unntak for kommende 4-års periode av Approved list.

Vedtak: I perioden 1.1.2015-31.12.2018 tillates det bruk av alle ikke støttende drakter og belter på alle stevner i Norge, forutsatt at utstyret oppfyller øvrige krav i IPFs tekninske reglement, inkludert logobestemmelser.

NSFs styre understreker at dette er en overgangsordning, og at en forlengelse av denne ordningen ikke kan forventes. Løfterne anbefales derfor at nytt utstyr som kjøpes inn velges fra listen over tilgjengelig utstyr på IPFs approved list. Internasjonale mesterskap arrangert i Norge er ikke berørt av dette vedtaket.

Publiseres på nett.

Ansvarlig: Anne Marie

Status: videreføres

 

21/14 Spesifikke spørsmål til idrettsregistreringen 2015

Styret ønsker å kartlegge klubbenes kapasitet til å gjennomføre større stevner. Idrettsregistreringen vil bli benyttet til dette.

Ansvarlig: Anne Marie

Status: videreføres

 

22/14 Aktivitetsmidler til region 2015

Rapportene skal inn til NSF med navn, fødselsdatoer, adresser og epostadresser til deltakerne på de rapporterte aktivitetene. Hvis ikke NSF får disse dataene blir ikke honorar utbetalt til regionene.

Aktivitetsmidlene blir fordelt.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

  

23/14 Tilbud på ny lisensforsikring

På tinget 2013 ble det etterlyst bedre dekning på NSFs lisensforsikring. Styret har innhentet tilbud på forsikring og vedtatt en økning i dekningssatsene på flere områder. Forsikringspremien øker med nesten 300% og det er påkrevet med en økning av lisenskostnaden.

Lisensprisen fra 2015 øker derfor til 500 kr per konkurrerende utøver.

Nye, oppdaterte dekningssatser publiseres og vedlegget i Nasjonale Bestemmelser oppdateres.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

24/14 Bingoavtalen

Norges Styrkeløftforbund har fått tilbud om å kjøpe 2 aksjer i CB Sinsen.

Dette er et entreprenørselskap med ansvar for bingodrift i flere lokaler i Oslo.

Norges Bandyforbund eier i øyeblikket 84 % av aksjene, og hensikten er at idretten skal oppnå 100 % eierskap i selskapet. Pris per aksje er kr 36 500, totalt kr 73 000 for 2 aksjer. NSFs andel av bingoinntektene for 2014 foreslås benyttet til innkjøp av 2 aksjer i CB Sinsen. Et eventuelt restbeløp dekkes av bingoinntekter i januar 2015.

NSF har spilltillatelse fra Lotteritilsynet, og hadde i 2012 en inntekt på kr 289 217 fra bingospill i CB Sinsen.

Styret har bedt kontrollkomiteen om en uttalelse, og kontrollkomiteen har gitt sin tilslutning til forslaget.

Vedtak: NSF kjøper 2 aksjer i CB Sinsen som tilbudt.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres