Informasjon om trener I utdanning 2015

Norges Styrkeløftforbund ønsker å prioritere Trener I utdannelse i 2015. I tildelingsbrevet til regionene for i år er det satt av et beløp til instruktørhonorar til dette formålet. Her kommer ytterligere informasjon om gjennomføring av denne utdanningen.

Kurset arrangeres i 3 deler:

 • Del 1 gjennomføres som et e-opplæringskurs av den enkelte deltaker. Se vedlagte informasjon som beskriver hvordan man gjennomfører e-læringen. Denne skal sendes ut/offentliggjøres av regionene sammen med kursinvitasjon. (Last ned informasjon om e-læring her: Trener 1 – Forklaring)
 • Del 2 er et lokalt kurs som arrangeres av regionen med regionstrener som foredragsholder.
 • Del 3 gjennomføres som en sentral samling i regi av Norges Styrkeløftforbund.

For del 2 gjelder følgende:

 • Kurset gjennomføres som en helgesamling.
 • Regionen er her ansvarlig for kursinvitasjon, samt å holde lokaler og annet kursutstyr som regionstrener finner nødvendig for gjennomføringen.
 • Vi anslår at 5-8 deltakere vil være et fornuftig antall i forhold til tilgjengelige plasser i del 3.
 • Påmelding skjer til den enkelte region. Regionen bør vektlegge deltakelse fra flest mulig av sine klubber. Det skal være bindende påmelding til kurset med påmeldingsfrist 2 uker før oppstart.
 • Påmeldingsliste sendes Norges Styrkeløftforbund 2 uker før kursstart. Deltakeravgift på kr 1 000,00 faktureres deltakernes klubb fra Norges Styrkeløftforbund.
 • Regionene vil motta 50% av deltakeravgiften som tilskudd til gjennomføring av del 1.
 • Lokalt kurs bør arrangeres senest i løpet av mai, slik at vi har tid til å velge ut deltakere og forberede del 3.

For del 3 gjelder følgende:

 • Norges Styrkeløftforbund velger ut deltakere til sentral samling blant de som har fullført del 1 og 2. Det holdes 2 sentrale kurs i 2015 med en total kapasitet på 40 deltakere. Det vektlegges størst mulig geografisk og klubbmessig spredning blant deltakerne. Vi kan derfor ikke garantere alle deltakere på del I og 2 plass på del 3 første år.
 • Norges Styrkeløftforbund dekker kost og opphold for deltakerne. Reise dekkes av den enkelte deltaker selv.
 • Kursene avholdes på Olympiatoppen i Oslo, hhv 26-28/6 og 21-23/8.