Valgåret 2015

Kjære alle medlemmer av Norges Styrkeløftforbund.

År 2015 er valgår og  tiden er inne for å tenke på årets kommende forbundsting samt valg av utvalg, komiteer og også hovedstyre. I den anledning har valgkomiteen begynt arbeidsprosessen med å få på plass de riktige personene i de riktige posisjonene. Valgkomiteen jobber direkte inn mot de som allerede sitter i styret og komiteene, men er også svært interessert i at medlemmer i Norges Styrkeløftforbund kommer med forslag til kandidater. Send gjerne forslag på dere selv eller andre kandidater, oppgi interessefelt, klubbtilhørighet, bakgrunn og litt om tanker og visjoner rundt Norges Styrkeløftforbund sitt videre arbeid.

Hovedstyret: Styret er Norges Styrkeløftforbunds høyeste myndighet i perioden mellom to forbundsting. Styret er ansvarlig for å følge opp budsjett og strategiplan vedtatt av forbundstinget. Styret består av President, Vise-president, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Oversikt over sittende styre: http://styrkeloft.no/styret/

Dagens organisering er basert på vedtatt strategiplan (vedtatt på forbundstinget) med følgende satsingsområder:

  • – Toppidrett
  • – Kompetanse
  • – Profilering
  • – Rekruttering
  • – Konkurransetilbud

For å få til gode prosesser i forkant av forbundstinget er det avgjørende at kandidater som foreslås også har ambisjoner og interesser innenfor definerte satsingsområder. Dette gir valgkomiteen den beste mulighet til å sette sammen styre og komiteer som utfyller hverandre og som bidrar til å løfte styrkeløftsporten ytterligere i rett retning.

Følgende komiteer skal ha 5-7 kandidater hver:

Kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen skal kontrollere årsregnskapet og sikre at dette gir et korrekt bilde av forbundets virksomhet.

Lov- og appellutvalg: Utvalget skal være fagkomité for utforming og tolkning av forbundets lover. Utvalget behandler også anker over avgjørelser truffet av NSFs sanksjonsutvalg.

Sanksjonsutvalg: NSFs sanksjons- og disiplinærutvalg skal behandle alle tvister knyttet til konkurransebestemmelser innenfor forbundet. Alle straffesaker skal behandles av NIFs doms- og appellutvalg

Valgkomite: Innstiller personer til de verv som skal velges av NSFs ting.

(se oversikt over sittende komiteer: http://styrkeloft.no/tingvalgte-komiteer/

Anbefalinger og forslag til kandidater sendes til undertegnede på mailadresse: Linda.Hoeiland@gmail.com. Frist for innsendelse er 15.08.15.

Hovedårsak til at fristen er satt i august, er at valgkomiteens forslag til styre og komitémedlemmer skal foreligge sammen med tingdokumentene som sendes ut i forkant av forbundstinget.

Tenk nøye gjennom hvilke ressurspersoner dere selv er eller har rundt dere, og send oss en mail.

Hører fra dere!

Med vennlig hilsen
Linda Høiland
For valgkomiteen