Styrereferat 1 -2015

Tid og sted: 18. april – 19. april 2015

Tilstede: Alexandre Kirketeig, Inger Blikra, Morten Novum, Per Fjeld og Pål Nilsen
Referent: Anne Marie Hveding

Telefonmøte og styremøte:

27.1 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
24.2 –
gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
31.3 –
gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

Avsluttede Saker

38/12 Løfting for funksjonshemmede
3/14 Forslag til endring i IPFs tekniske regler.
14/14 Bruk av NSFs trenerutdanning
15/14 Ny web redaktør

Saker behandlet av AU

1/15 Dispensasjon Tor Egil Skogly
2/15 Dispensasjon Geir Bedin
3/15 Dispensasjon Melhus IL – NM i benk påmeldingsfrist
4/15 Dispensasjon Sogndal IL – NM i benk kvalifiseringsfrist
5/15 Dispensasjon Moss SIK – NM i benk 3-månedersregel
6/15 Søknad om utsettelse repetisjonskurs dommere Alta AK
7/15 Dispensasjonssøknad Oslo SK, gjestedeltakelse NM
8/15 Dispensasjonssøknad Arendal SVK, kvalifiseringskrav NM åpen

VIDEREFØRTE SAKER

22/13 VPL 2014

Det er gjennomført sparetiltak for å komme ned mot rammebudsjettet.

Ansvarlig: Styret
Status: avsluttet

23/13 Journalføring

Rutinene for håndtering og oppbevaring av post og mail skal forbedres. Per har fått ansvaret til å lage et enkelt Excel ark for lagring av viktig informasjon som kan være lett tilgjengelig for hele styret. Alt ekstern korrespondanse skal føres av Forbundskontoret

Per og Anne samarbeider om å lage et godt oppslagsverk.

Ansvarlig: Per
Status: videreføres

25/13 Reglement for Nasjonale stevner.

Reglementet skal skrives i eget vedlegg i Nasjonale Bestemmelser.

Til neste ting tas Nasjonale stevner med i listen over gyldige stevner.

Nasjonalt utstyrsfritt stevne godkjennes av AU.

Reglement for Nasjonale stevner

Det skal være dommere fra flere klubber

Det skal være deltagere fra flere regioner

Innbydelsen skal sendes alle NSFs klubber

Innbydelsen skal være iht. nasjonale bestemmelser §3.1.3 og benytt frister for NM – arrangement

Innbydelsen skal inneholde informasjon om overnattingsmuligheter

Påmeldingen skjer via forbundets nettside.

En tildeling av status som nasjonalt stevne utløser ingen økonomiske forpliktelser fra NSF til arrangøren.

Nasjonale stevner foreslås tatt med i oversikten over gyldige stevner i eget tingforslag

Ansvarlig: Pål, styret
Status: videreføres

26/13 Endring i organisasjonshåndboka

Følgende endringer tas inn i organisasjonshåndboka:
– Oppdaterte krav for hedersbevisninger og uttakskriterier.

– Nye retningslinjer for ungdomsløfteres deltagelse på EM og VM er lagt til.

– Det legges inn link til NIFs retningslinjer for medlemmer og organisasjonsledd.

– Linker og tabeller er oppdatert i henhold til ny utgave av styrkeloft.no.

– Oppdateringer av organisasjonsinformasjon

Dette punktet er et vedlegg til Nasjonale bestemmelser:

– Nytt vedlegg for Regler for nasjonale stevner.

Ansvarlig: Morten, Anne Marie
Status: videreføres

6/14 Trenerutdanning

Trener 1 modulen ble godkjent av NIF i desember 2013.

Første kurs i trener I gjennomføres 1. halvår 2014.

Det innføres deltagelseavgift på kr 1000, som er samme avgift som de andre særforbundene vil kreve. Det vil utarbeides krav til aktivitet i klubben for kursdeltagere.

Det er gitt tilskudd til Trener I i samtlige regioner, og det er planlagt 2 felles Trener I samlinger i 2015.

Ansvarlig: Per
Status: avsluttet

8/14 Kravene til benkpress- og elitepokal og benkpress- og elitefat justeres

Kravene for elitefat og elitepokal i styrkeløft og benkpress er oppdatert.
Hedersbevisningene på hjemmesiden oppdateres til og med 2014.

Alle AU saker lagres med søknad, vedtak og erfaringsdokument.

Ansvarlig: Per og Anne
Status: avsluttet

9/14 Konkurransetilbud til 10-14 åringer

Styret vil i tiden fram til tinget 2015 vurdere hvordan vi som organisasjon kan gi et forbedret konkurransetilbud til aldersgruppen 10-14 år.

Ansvarlig: Styret
Status: videreføres

13/14 Deltagelse på Strongman og lignende formater.

Styret ser det som nødvendig å komme med noen anbefalinger på dette området, da erfaringene er at man raskt kan komme i konflikt med forbundets verdier ved deltagelse i denne type arrangementer.

TIK endrer kontraktene for regionslagsutøvere til å ha samme krav som for TIKS utøvere på dette området.

Klubbene vil bli oppfordret til å opprette egne retningslinjer, samt vurdere om disse skal tas inn i Rent Idrettslag policy for klubben.

Det utarbeides et skriv som sendes klubbene

Ansvarlig: Anne Marie
Status: avsluttet

16/14 Utlysningsbrev om aktivitetsmidler til region. Revidering av satsene

Søknader fra regionene ble gjennomgått. Foreløpig tildeling ligger på 399 000 av total søkebeløp på 756 500.

Endelig tildeling gjøres ved ferdigstillelse av VPL for alle avdelinger.

Rapporter fra regionene ble gjennomgått. Aktiviteten i regionene har vært lavere enn tildelte midler og så langt vil 116 400 bli krevd tilbakebetalt (en regionsrapport mangler fortsatt).

Ansvarlig: Styret
Status: avsluttet

18/14 Styremøter 2015

Vi etablerer følgende rutiner før styremøter. 14 dager innen møtet sendes en påminnelse om møtet og frist for innsending av saker fra forbundskontoret. Saker fra styret skal inn med saksunderlag og forslag til vedtak innen en uke før møtet. Saksliste sendes ut fra forbundskontoret en uke før møtet.

Ansvarlig: Styret
Status: videreføres

19/14 VPL/Budsjett 2015

Budsjettrapport for 2015 sendes styret.

Ansvarlig: Anne Marie
Status: avsluttet

20/14 Nye konkurranseutstyrsregler fra IPF

IPF har lagt til ikke støttende drakter og belter på sin Approved List. Det betyr at mange utøvere ikke lenger kan benytte sine drakter og belter, siden flere produsenter ikke har betalt logo-avgift til IPF. Styret finner denne endringen urimelig for stevner arrangert i regi av NSF og har derfor vedtatt en unntak for kommende 4-års periode av Approved list.

Vedtak: I perioden 1.1.2015-31.12.2018 tillates det bruk av alle ikke støttende drakter og belter på alle stevner i Norge, forutsatt at utstyret oppfyller øvrige krav i IPFs tekninske reglement, inkludert logobestemmelser.

NSFs styre understreker at dette er en overgangsordning, og at en forlengelse av denne ordningen ikke kan forventes. Løfterne anbefales derfor at nytt utstyr som kjøpes inn velges fra listen over tilgjengelig utstyr på IPFs approved list. Internasjonale mesterskap arrangert i Norge er ikke berørt av dette vedtaket.

Publiseres på nett.

Det har kommet en henvendelse fra sanksjonsutvalget som videresendes lov- og appellutvalget.

Ansvarlig: styret
Status: avsluttet

21/14 Spesifikke spørsmål til idrettsregistreringen 2015

Styret ønsker å kartlegge klubbenes kapasitet til å gjennomføre større stevner. Idrettsregistreringen vil bli benyttet til dette.

Ansvarlig: Anne Marie
Status: avsluttet

22/14 Aktivitetsmidler til region 2015

Aktivitetsmidlene er  fordelt.

Ansvarlig: Styret
Status: avsluttet

23/14 Tilbud på ny lisensforsikring

På tinget 2013 ble det etterlyst bedre dekning på NSFs lisensforsikring. Styret har innhentet tilbud på forsikring og vedtatt en økning i dekningssatsene på flere områder. Forsikringspremien øker med nesten 300% og det er påkrevet med en økning av lisenskostnaden.

Lisensprisen fra 2015 øker derfor til 500 kr per konkurrerende utøver.

Nye, oppdaterte dekningssatser publiseres og vedlegget i Nasjonale Bestemmelser oppdateres.

Det utarbeides et tingforslag som klargjør retningslinjene for lisens ved overgang fra rekrutt til ungdom.

Ansvarlig: Styret
Status: videreføres

24/14 Bingoavtalen

Norges Styrkeløftforbund har fått tilbud om å kjøpe 2 aksjer i CB Sinsen.

Dette er et entreprenørselskap med ansvar for bingodrift i flere lokaler i Oslo.

Norges Bandyforbund eier i øyeblikket 84 % av aksjene, og hensikten er at idretten skal oppnå 100 % eierskap i selskapet. Pris per aksje er kr 36 500, totalt kr 73 000 for 2 aksjer. NSFs andel av bingoinntektene for 2014 foreslås benyttet til innkjøp av 2 aksjer i CB Sinsen. Et eventuelt restbeløp dekkes av bingoinntekter i januar 2015.

NSF har spilltillatelse fra Lotteritilsynet, og hadde i 2012 en inntekt på kr 289 217 fra bingospill i CB Sinsen.

Styret har bedt kontrollkomiteen om en uttalelse, og kontrollkomiteen har gitt sin tilslutning til forslaget.

Vedtak: NSF kjøper 2 aksjer i CB Sinsen som tilbudt.

Status: Utsatt.

Ansvarlig: Styret
Status: videreføres

1/15 Budsjett 2015

Budsjettet er oversendt Kontrollkomiteen.

Ansvarlig: styret
Status: videreføres

2/15 Sponsor på streaming

Alexander lager pakker. Per er kontaktperson inn mot Askim SK. Anne Marie og Alexander samarbeider med Pål Guddal om å sende ut tilbud om sponsorplasser. Livestream siden oppdateres til å håndtere sponsorplasseringer.

Ansvarlig: Alexander
Status: videreføres

3/15 Gjennomføring av trener I i 2015.

Regionene kontaktes med tanke på koordinering av trener I utdannelsen.

Ansvarlig: Per
Status: videreføres

4/15 Tinget

Tingforberedelser

10 mai                  Frist for styret og utvalgenes beretning

17. august           Utsendelse av innkallelse

1. september    Påmeldingsfrist

18. september Frist for tingforslag

19. september  Styremøte

2. oktober          Saksliste sendes ut

17. Oktober       NSFs ting

Tinget avholdes på Radisson Blu Gardermoen Airport Hotel

Ansvarlig: styret
Status: videreføres

5/15 Idrettstinget

Lovutvalget i NIF skal holde et informasjonsmøte denne uken om innkomne lovsaker, informasjon sendes ut til styret i etterkant. Saken vil bli behandlet på neste telefonmøte.

Ansvarlig: styret
Status: videreføres

6/15 Disiplinærsaker

All saksbehandling i disiplinærsaker skal dokumenteres skriftlig

Ansvarlig: styret
Status: videreføres

7/15 Strategisamlingen ved NM

Holdes i Askim før NM.

Innkallelse sendes ut. Klubbene inviteres til å stille med en representant hver.

Ansvarlig: styret
Status: videreføres

8/15 EPF Kongressen

Linda Høiland er nominert fra Norge som ny EPF-kasserer.

Gjennomgang av saker til kongressen.

Ansvarlig: styret
Status: videreføres