Oppdaterte Fraværsgrenser I Videregående Skoler

Last ned infoskriv HER.

Til
særforbund og idrettskretser
Kopi: Idrettsstyret
Oslo, 2.11.2016

 
Ny fraværsgrense i videregående skole
– hva innebærer dette for elever som er aktive idrettsutøvere?
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker herved å
informere særforbund og idrettskretser om ny fraværsgrense for elever/idrettsutøvere i
videregående skole, og herunder bidra med konkrete avklaringer på hvordan
idrettsorganisasjonen bør forholde seg til de nye reglene.

 
Kort fakta om de nye fraværsreglene
Kunnskapsdepartementet (KD) har innført ny fraværsgrense i videregående skole, gjeldende
fra og med skoleåret 2016-17. Hensikten med den nye grensen er at den skal bidra til å
redusere udokumentert fravær og å motivere elevene til jevn innsats, og å hindre skulk.
– Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
– Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra
fraværsgrensen.
– Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
– Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av
fravær.
– Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun
som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter og
standpunktkarakter.
De gyldige grunnene til å være borte fra skolen, er helse- og velferdsgrunner, arbeid som
tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på
nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett og religiøse høytider for elever som er medlem
av andre trossamfunn enn Den norske kirke.
Les mer i rundskriv om fraværsgrense fra Utdanningsdirektoratet (Udir):
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense–
-udir-3-2016/
NIF oppfordrer idrettens organisasjonsledd om tidlig dokumentasjon av fravær
Utøver/elev må så tidlig som mulig avklare frister for søknad med kontaktlærer og/eller
skolens administrasjon. Nødvendig informasjon om rutiner, frister for søknad og
søknadsskjema skal finnes på den enkelte skoles hjemmeside. Det er elevenes ansvar å
forholde seg til de rutiner som gjelder ved den enkelte skole. Søknad som gjelder én dag
leveres til kontaktlærer. Søknad utover dette leveres skolens administrasjon evt. via
kontaktlærer. Det er viktig at idrettsutøvere planlegger og organiserer skolearbeidet på best
mulig måte i samarbeid med faglærer/kontaktlærer, slik at både skolefaglig- og idrettslig
utvikling blir i varetatt.
NIF oppfordrer idrettslag, særkretser og særforbund til å bistå elever med å skaffe gyldig
dokumentasjon for fravær. Gyldig dokumentasjon er en skriftlig erklæring eller bekreftelse
fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller
idrettsorganisasjoner.
Elev og faglærer/kontaktlærer skal så tidlig som mulig få avtalt og planlagt fraværet, slik
at eleven kan jobbe med de ulike fagene underveis i fraværsperioden. Det er derfor viktig at
eleven tar kontakt med faglærer/kontaktlærer så tidlig som mulig. En mulighet kan være å
søke om «organisert studiearbeid», drive studie på annet sted under samling o.l. Frist for
søknader må sjekkes på skolens hjemmeside eller med kontaktlærer.
Evaluering av fraværsgrensen og NIFs videre oppfølging av KD
I løpet av en treårsperiode skal ordningen evalueres, slik at KD får et godt grunnlag for å
vurdere om fraværsreglene skal videreføres. NIF vil følge prosessen fortløpende samt
innhente innspill og dokumentasjon fra særforbundene på enkeltsaker som har vært
utfordrende eller fått avslag. Det er derfor viktig at idrettslag og særkretser melder eventuelle
utfordrende saker til respektive særforbund. NIF er avhengig av innspill på saker som er
utfordrende samt konkrete avslagssaker vedr. fraværsgrensen for å kunne fremlegge
endringsforslag til Udir og KD. NIF oppfordrer særforbundene om å sende konkrete innspill
og avslagssaker til NIF ved Sverre Aarsand.
I vedlegg følger lenker til lovverk og rapporter som gir mer informasjon om fraværsgrensen
og bestemmelser om fraværsgrensen i videregående skole, samt søknadsskjema for den
enkelte skole/opplæring for fritak fra undervisning.
Spørsmål vedr. toppidrettsgymnas:
Kontakt Åke Fiskerstrand, NIF/OLT, mobil: 908 505 26, e-post: akefisk@online.no

Spørsmål vedr. videregående skole samt aktuelle innspill og avslagssaker
sendes undertegnede:
Kontakt Sverre Aarsand, NIF, mobil: 41 9000 51, e-post: sverre.aarsand@idrettsforbundet.no

Med vennlig hilsen
Sverre Aarsand Åke Fiskerstrand /s/
Rådgiver NIF Fagkonsulent Olympiatoppen
Vedlegg:
Relevante lenker for idrettsorganisasjonen vedr. fraværsgrense
videregående skole
Bestemmelsen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd.
Opplæringsloven – Lovdata 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4-6-2#§3-47
Søk om permisjon i grunnskolen https://www.oslo.kommune.no/skole-ogutdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/
Søknadsskjema for alle skoler i Oslo: https://www.oslo.kommune.no/skole-ogutdanning/skoler-og-skoletilhorighet/skoler-i-oslo/
Fravær i videregående skole http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finnregelverk/etter-tema/Vitnemal/fravar-i-videregaende-skole/

 

Til elever – spørsmål og svar om fraværsgrensen.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finnregelverk/etter-tema/Vitnemal/til-elever/

Kommunal veileder til rundskriv om fraværsgrense Udir-3-2016 (23.06.2016;
Oppdatert: 18.08.2106).

https://bjerke.vgs.no/siteassets/fravar/180816-kommunalveileder—fravarsgrense.pdf

Eksempel infoskriv om fraværsgrense fra Haugesund toppidrettsgymnas
http://haugesundtoppidrettsgymnas.no/content/uploads/2015/01/FRAVAERSREGLEMENT-HTG-2016.pdf