Utlysning midler fra ExtraStiftelsen

Særforbund bes sende ut informasjonen under til underliggende ledd og ev. legge ut informasjon på sine nettsider/sosiale medier. Det gjelder muligheten til å søke om midler til ExtraStiftelsen via NIF.

Legg merke til i utlysningsteksten at NIF oppfordrer idrettslag og særkretser/regioner som vil søke på ordningen om å kontakte sitt særforbund før de henvender seg til NIF. Dette for at særforbund skal bli informert om prosjekter som «sine» idrettslag har lyst til å sette i gang. Særforbundet får da mulighet til å gi føringer til underordnede ledd i tråd med dets strategiplaner, gi råd til idrettslaget/særkretsen/regionen og evt. opplyse om egne eller andre støtteordninger i stedet/ i tillegg.

 

Særforbund kan også søke via NIF for mer eller mindre landsdekkende prosjekter, og tar da direkte kontakt med NIF.

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2018/2019

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

 

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist
For prosjekter med oppstart høst 2018: 15. februar 2018.

For å bli opprettet som søker
Idrettslag og må ta kontakt med sitt særforbund (særidrettslag) eller idrettskrets (fleridrettslag) for å avklare:

  • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

 

Send deretter en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. 

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.