Forbud mot deltakelse i Toten Deadlift Challenge

Vi har registrert at det er opprettet et arrangement på Facebook som heter Toten Deadlift Challenge fredag 14. juni, arrangør er Styrkehuset Lena, og gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt for medlemmer i Norges Styrkeløftforbund å delta her eller i tilsvarende arrangement som ikke er godkjent av NSF eller står oppført i terminlista.

Lovhjemmel for nektelse:
NB 2.3.2 om stevnedeltakelse sier klart at ingen løfter kan delta i styrkeløftstevner eller mesterskap arrangert av organisasjoner som ikke er tilsluttet IPF uten at NSF har gitt sitt samtykke. NB 3.1.2 om approbasjon sier klart hvordan NSF gir sitt samtykke til et arrangement: Ved godkjenning av approbasjon etter at klubbene har sendt inn approbasjonssøknad. NIFs lov §14-6 sier at Idrettsstyret og styret i særforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre rettssubjekter.

Bakgrunn for regelverket:
Krav om approbering og oppføring i terminliste er både for å gi alle medlemmer samme mulighet til å delta, og for å gi Antidoping Norge mulighet til å oppsøke arrangementet for å teste deltakere dersom de ønsker det. En viktig begrunnelse for å være restriktiv til å tillate våre medlemmer å delta på arrangementer som ikke arrangeres av styrkeløftklubber og som også er åpne for deltakere som ikke er medlem hos oss, er at vi ønsker et klart skille også utad mellom våre registrerte utøvere underlagt idrettens regelverk, og deltagere i styrkeaktiviteter utenfor idretten som verken har de samme antidopingholdningene eller er underlagt det samme regelverket eller testeregimet.

Konsekvenser ved deltakelse:
Dette arrangementet er ikke godkjent av NSF, det vil derfor være i strid med våre konkurransebestemmelser å delta. Brudd på disse skal bli oversendt sanksjonsutvalget i NSF som etter NIFs lov § 11-2 (sanksjon etter kamp- og konkurranseregler) kan idømme:

a) irettesettelse,

b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd,

c) tap av plassering/resultat/poeng,

d) utelukkelse jf. § 11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.