Vedtak fra Idrettstinget

Dette er de vedtakene fra idrettstinget i mai som har størst betydning for oss i klubb, region og forbund.

Endringer for NIF sentralt

   Lovendringer trer automatisk i kraft 1. januar året etter tinget hvis ikke vedtaket sier noe annet.
   Idrettstinget avholdes hvert andre år (tidligere hvert fjerde), halve styret velges (for fire år) på hvert ting.
   Minst to medlemmer av idrettsstyret skal være 26 år eller yngre ved valgtidspunktet.

Endringer for andre organisasjonsledd

   Ved lovendringer i NIF plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige endringer i eget regelverk. Endringer skal gjøres kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.
   Medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, eller appellutvalg kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd.
   En person kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
   Styrer i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.
   Man har stemmerett og er valgbar fra det kalenderåret man fyller 15 (tidligere fra 15-års-dagen).
   Alle organisasjonsledd skal ha et valgt kontrollutvalg med minst to medlemmer og et varamedlem. Eventuelle midler til dette skal fastsettes særskilt på årsmøtet/tinget.
   Idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd skal avholde ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/4 av medlemmene krever det (tidligere 1/3). (For idrettslag også hvis minst 50 av de stemmeberettigede medlemmene krever det)
   Et nytt idrettslag kan ikke tas opp som medlem av NIF uten samtykke fra særforbundet.
   Særforbundenes sanksjonsmuligheter for brudd på eget regelverk er utvidet. Det er presisert at man kan bortvises fra eller få begrensninger i bruken av hele eller deler av anlegg og lokaler organisasjonsleddet disponerer i inntil 12 måneder, rammen for utelukkelse fra konkurranser og trening er økt fra 3 til 12 måneder,
   I straffebestemmelsene er ordet «utøver» erstattet med «enhver» for å synliggjøre at kapittelet gjelder for alle som deltar uavhengig av om disse kan defineres som utøvere eller har andre roller i idretten (som lagleder, trener eller annet).
   Mindre endringer i barneidrettsbestemmelsene og idrettens barnerettigheter.
   Minstesatsen for medlemskontingent er redusert fra 100 til 50 kroner.