NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern for idrett under covid 19. Veilederen finner du her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet. Disse gjelder for all aktivitet:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

  • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes. 
  • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles utstyr eller garderober. 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at utøvere og øvrige deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand. 
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning. 
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Under følger styrkeløftforbundets presisering av hvilke regler som gjelder i tillegg for vår idrett oppdatert 15.06.20:

 • Kun de klubbene som tar fullt ansvar for at disse smittevernreglene overholdes fullt ut kan utøve og tilrettelegge for styrkeløft, og da kun for egne medlemmer. Treningsaktivitet kan kun skje dersom man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal treningslokalene holdes stengt for alle.
 • Det er ikke anledning til at mer enn en person benytter ett og samme stativ, stang, vektskiver og annet utstyr.
 • Alt felles utstyr skal desinfiseres med sprit eller klorblanding (1/100-forhold klorin/ vann) før og etter egen bruk.
 • Idrettstøy skal være nyvasket, og vaskes på minimum 60 grader etter aktiviteten.
 • Avstandsreglene betyr at løftere ikke kan sikre hverandre. All trening skal derfor gjøres på vektbelastning godt under egen makskapasitet. Trening med risiko for skade eller bomløft er ikke tillatt.
 • Dersom det ikke er mulig å garantere gode rutiner for håndvask og vask av utstyr, lokaler, dørhåndtak og annet som berøres av flere, skal det ikke utøves eller tilrettelegges for trening.
 • Reglene innebærer redusert kapasitet i treningslokalene, og det er klubbenes ansvar at reglene overholdes.
 • Styret i den enkelte styrkeløftklubben må gjøre en vurdering av hvor mange som kan trene samtidig i deres lokaler uten risiko for at avstandsreglene brytes. Det må gjøres et formelt styrevedtak som fastsetter makstallet. Tallet kan ikke under noen omstendighet settes høyere enn 20. Det er en forutsetning at det til enhver tid er mulig å holde en avstand på minst en meter mellom alle deltagere som ikke tilhører samme husstand. Klubbene er selv ansvarlig for å ha kontroll på at maksantallet ikke på noe tidspunkt overskrides, og for å organisere dette slik at det er forutsigbart for medlemmene. Det kan ikke organiseres slik at den enkelte må inn i lokalene for å telle hvor mange som er der allerede. Kø eller sammenstimlinger ved innganger eller andre steder i lokalet må unngås. Klubben må etablere et system der medlemmene registreres inn når de kommer og ut når de går, slik at smittesporing blir mulig ved eventuelle utbrudd av Covid 19.
 • For egne treninger kun for barn og unge til og med 19 år kan regelen om 1 meters avstand mellom deltakerne fravikes, og inntil 20 kan trene samtidig. Inntil 1 trener/instruktør per 6 barn/ungdom kan være over 19 år, men disse må likevel inngå i totaltallet på maksimum 20. Felles utstyr (stenger, vekter, stativer m.m.) skal vaskes før og etter treningen. Unødvendig kontakt som håndhilsing og klemming skal unngås. Dersom foreldre eller andre over 19 år er til stede i lokalet under treningen, inngår disse i totaltallet på 20. Disse må til enhver tid holde minst 1 meters avstand til hverandre og til andre barn enn egne, og kan ikke delta i treningen.
 • Dersom det ikke er mulig for idrettslaget å ha kontroll med at alle reglene ovenfor overholdes, skal det ikke utøves eller tilrettelegges for trening. Da skal treningslokalene fremdeles holdes helt stengt.

Med de gjeldende smittevernreglene er det ikke mulig å avholde konkurranser i styrkeløft som både oppfyller smittevernreglene og krav til forsvarlig sikring av løfterne. Inntil videre er det derfor ikke tillatt å arrangere styrkeløftstevner. Etter hvert som det kommer nye anbefalinger fra helsemyndighetene og NIF, vil styret fortløpende vurdere om det er grunnlag for å endre koronavettreglene for styrkeløft, også om endringene gir grunnlag for å åpne for styrkeløftstevner.

Koronavettregler for styrkeløft oppdatert 15.juni 2020