Utlysning til deg under 26 år!

Norges styrkeløftforbund og norsk idrett generelt er fantastisk nok, inne i en tid med økt aktivitetsnivå. Vi har også et nært forestående VM etterfulgt av Norges Styrkeløftforbunds ting. I den anledning lyser vi ut en liten konkurranse til engasjert ungdom i vårt forbund. 

Bakgrunn: 

I forbindelse med økt fokus på ungdomsidrett i norske idrettspolitiske debatter de siste årene, har  også representasjon av unge fått økende oppmerksomhet i norsk idrett. Ved flere tilfeller har ung  medbestemmelse blitt satt på dagsorden i NIF, og i deres organisasjonsledd. 

Idrettstinget vedtok i 2019 at «Styrer i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett styremedlem som  på valgtidspunktet er under 26 år» 

Mens representasjon av unge i Idrettsstyret ble lovfestet allerede i 2007 med minst ett medlem som er  26 år eller yngre, høynet Idrettstinget i 2019 antallet unge representanter i idrettsstyret til minst to.  Begrepet «ung leder» er et etablert begrep i norsk idrett, og debattene i norsk idrett handler ikke  lengre om hvorvidt unge skal involveres i beslutningsprosesser – det er nå enighet om at unge SKAL  involveres.  

Mange tiltak handler om å gi de unge muligheter til å engasjere seg i idretten, med et mål om at de  skal ta ansvar for sin egen aktivitet: lederkurs for ungdom, ungdomsutvalg, ungdomskomiteer,  nettverkssamlinger for ungdom og så videre.  

Norges Styrkeløftforbund ønsker også flere unge på banen og vil øke bevisstheten om hvilken viktig  ressursgruppe dette er. Norges Styrkeløftforbund ønsker å legge til rette for økt ung  medbestemmelse.  

I 2020 er det fortsatt eldre menn som hovedsakelig styrer norske idrettsorganisasjoner, mens unge blir  en minoritet i de sentrale beslutningsorganene. Med dagens frafall blant ungdom i norsk idrett, har  ikke norsk idrett råd til å se bort fra de unges meninger og perspektiver. Det er mange argumenter  som kan legges til grunn for å påstå at det er viktig å rekruttere unge til besluttende organer, som for  eksempel styrer. Men selve rekrutteringen er lite hensiktsmessig dersom de unge ikke får medvirke  aktivt, og ikke har innflytelse på beslutninger som tas i norsk idrett. Uten aktiv medvirkning og  innflytelse vil ikke norsk idrett ha nytte av de unges kompetanse og perspektiver.  

Saken: 

For å bli bedre kjent med aktuell ungdom som kan bidra i styreverv, ikke bare i styrkeløftforbundets  styre sentralt, men også regionalt og i klubb, ønsker vi at du/dere sender inn topp tre gode forslag til  rekruttering. Forslagene kan være rekruttering til aktive løftere, til dommere, trenere, klubbledere og  andre viktige ressurspersoner. 

Det må altså ikke nødvendigvis være rekruttering til styreverv, men rekruttering til norsk  styrkeløftsport generelt.  

Forslagene og tiltakene for å nå målene er kjempeinteressante, men i dette tilfellet er det innsenderen  – deg – vi til syvende og sist er mest interessert i.  

For å identifisere kandidaturet ditt er vi opptatt av hvordan du tenker og hvordan du legger frem  forslag til løsning.

Premieringen: 

Det nærmer seg VM i styrkeløft på hjemmebane og vi ønsker å premiere 4 kandidater ved at de  kommer til VM i Stavanger.  

Norges Styrkeløftforbund dekker reise og opphold. 

Til gjengjeld tildeles de 4 vinnerne oppgaver som skal gjennomføres under mesterskapet.  Det vil være typiske oppgaver som:  

  • Ledsager for Antidoping Norge når dopingtester gjennomføres (her får man egne kurs for å være kvalifisert)
  • Det kan være å delta under VIP arrangementet. Et arrangement i Stavanger Idrettshall for de som har gjort mesterskapet mulig. (fortelle om styrkeløftsporten, takke for støtte både moralsk og økonomisk, vise og forklare det som skjer på plattingen, ta med de av gjestene som  ønsker det, på en runde i hallen) 
  • Bistå med akkreditering til mesterskapet.
  • Sekretariat arbeid
  • Andre typiske oppgaver som må til for å kunne arrangere et stort mesterskap som VM.

Ingen av ungdommene skal stå alene i dette, det skal organiseres slik at det er en «mentor» som tar  ansvar for oppdragene. Det er viktig at alle er komfortable med de oppgavene som tildeles. 

Kvalifikasjoner: 

  • Søkerne må være under 26 år, inneværende år
  • Søkerne må være medlem av Norges Styrkeløftforbund
  • Søkerne må ha utfør «Ren utøver»

Fristen er: 04.10.2021

Søknad sendes til forbundskontoret: styrkeloft@nif.idrett.no

Langsiktig mål og endelig gevinst: 

La ungdommen være et fullverdig medlem i styret, både i klubb, region og sentralt, og ikke bare uttale  seg som «ungdomsrepresentant» i saker som omhandler ungdom! 

La ungdommens engasjement bli til noe. 

Lytte til – og lære av ungdommen.