Oversikt over klubbkurs

KLUBBKURS

I januar hvert år får regionene tildelt aktivitetsmidler som forbundet får fra Norges Idrettsforbund. Disse midlene skal brukes til å øke aktivitet og kompetanse i klubbene våre. 

Det er for det meste regiontrenerne som avholder kursene og de skal ha en varighet på minst 4 timer. Det finnes noen unntak, f.eks Klubbveilederkurs og Powerlifting Live-kurs, som kan holdes av andre ressurspersoner. 

Kursene blir gjennomført ved at regiontrenerne kommer på besøk til styrkeløftklubbene og holder samlinger for å videreutdanne klubbtrenere. NIF stiller krav om at midlene skal brukes til kompetanseheving og det er derfor et krav om at klubbens trenere deltar på kursene. I og med at kursene skal ha en varighet på 4-5 timer, kan de godt gjennomføres ettermiddag/kveld på en ukedag. Det kan også holdes ett eller flere kurs på helg, dette avtales som sagt med regiontrenerne som skal holde kurset/kursene.

Klubbene henvender seg enten til ansvarlig i regionen eller til regiontrener med ønske om hvilke kurs de vil ha i sin klubb. Det er også veldig viktig at både klubbtrenere og aktive utøvere blir hørt og får komme med sine ønsker. 

Regionene har også fått midler til kurs som ikke kommer under betegnelsen klubbskurs. Dette gjelder trenerkursene og dommerkurs. Disse kursene er det regionene som administrerer med sted, tid og kursholdere.

I skjemaet under kommer en kort beskrivelse av de ulike kursene. 

 

KLUBBKURS BESKRIVELSE ANTALL TIMER GODKJENTE KURSHOLDERE
Knebøy – Teknisk veiledning Kurset er anbefalt alle trenere i styrkeløft. Kurset har som mål å gi trenere en opplæring i hvordan de skal lære bort knebøy til andre.

Her vil fokus ligge på hvordan man avdekker en løfteteknisk svakhet og hvilke støtteøvelser/hjelpeøvelser man kan støtte seg til ved ulike tekniske problemer.

4 Regiontrenere
Benkpress – Teknisk veiledning Kurset har som mål å gi trenere en opplæring i hvordan de skal lære bort benkpress til andre. 

Det vil bli lagt stor vekt på hvordan man avdekker en løfteteknisk svakhet og hvilke støtteøvelser/hjelpeøvelser man kan støtte seg til ved ulike tekniske problemer. 

Fokuset ligger på det teoretiske og praksis vil knyttes opp mot teorien som er gjennomgått. Det viktigste er hvordan man veileder andre, ikke hvordan trener selv utfører løftet.

4 Regiontrenere
Markløft – Teknisk veiledning Kurset er for klubbtrenere i styrkeløftklubber, som ønsker å øke sin kompetanse i hvordan de veileder sine utøvere best mulig i markløft. 

Også her vil fokus ligge på hvordan man avdekker en løfteteknisk svakhet og hvilke støtteøvelser/hjelpeøvelser man kan støtte seg til ved ulike tekniske problemer. 

4 Regiontrenere
Laglederrollen Kurset skal forberede lagledere på alle oppgavene de skal håndtere før, underveis og etter gjennomføringen av et mesterskap. Etter endt kurs vil de stå bedre rustet til å følge opp utøvere i konkurranser, alt fra regionale mesterskap og oppover. Kurset gir en grundig innføring i hvordan man på best mulig måte legger opp en plan for utøveren som sørger for best mulig resultat. 4 Regiontrenere
Veiledning for utstyrsbruk i styrkeløft Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan en veileder innenfor utstyrsløfting, som er en av to hovedgrener innenfor styrkeløft.

Målet med kurset er å beskrive effekten av utstyret i korte trekk og vise i praksis hvordan dette fungerer. Kursdeltagerne vil få lære å surre knebind og lære hvordan man hjelper utøvere å få på seg draktene på korrekt vis.

4 Regiontrenere
Oppvarmingsrutiner – Veiledning av utøvere i styrkeløft Kurset er et videreutdanningskurs for klubbtrenere med minimum Trener 1 i styrkeløftklubbene. 

Målet med kurset er å øke både teoretisk og praktisk kunnskap knyttet til oppvarming, særlig sett i sammenheng med økning av sportslige prestasjoner og forebygging av skader. 

4 Regiontrenere
Hvordan effektivt analysere en styrkeløfters bevegelseskompetanse  Kurset har som hensikt å gi trenere en grunnleggende opplæring i hvordan man best bør skreddersy et treningsbehov basert på den aktuelle utøverens bevegelseskompetanse.

Fokus på treningselementer som bør vektlegges for at utøveren best skal forbedre sin fysiske yteevne

4 Regiontrenere
Hvordan effektivt legge opp formtopp mot et mesterskap Kurset har som hensikt å gi trenere en grunnleggende opplæring i hvordan man best bør legge opp treningen de siste ukene før et styrkeløftstevne eller en sjekk av formen på utøvere de er trenere for. 4 Regiontrenere
Kroppsvektregulering for styrkeløftere – Kortsiktig vektregulering før mesterskap Kurset tar for seg konkrete tiltak man kan innføre i kortere perioder før mesterskap for å få utøvere til å justere seg inn i korrekt vektklasse. Dette vil kun være aktuelt for eldre og erfarne utøvere, og kurset er derfor mest relevant for trenere som allerede har utøvere på dette nivået eller som sikter seg på å ta en videre trenerutdanning for å trene eliteutøvere. 

Kurset tar ikke for seg langvarig vektreduksjon.

4 Regiontrenere
Trening for maksimal muskelstyrke Kurset har som hensikt å gi trenere grunnleggende opplæring i hvordan en bør trene for å utvikle maksimal muskelstyrke. Dette er trening som utgjør størsteparten av treningsåret for de fleste styrkeløftere.

Kurset fokuserer på treningsvariabler som er avgjørende for utvikling av maksimal styrke, og
hvordan disse kan integreres i en overordnet treningsplan.

4 Regiontrenere
Trening for muskelvekst i styrkeløft Kurset har som hensikt å gi trenere grunnleggende opplæring i hvordan styrkeløftere kan trene for økt effektiv muskelmasse.

Kurset fokuserer på treningsvariabler som er avgjørende for utvikling av muskelvekst, og hvordan disse kan integreres i en overordnet plan der hovedmålet er forbedret konkurranseprestasjon.

4 Regiontrenere
Okklusjonstrening for styrkeløft Kurset har som mål å gi trenere en opplæring i hvordan de skal lære bort okklusjonstrening. Her vil fokus ligge på hvordan man utfører okklusjonstrening, hvem det kan passe og når det kan passe å trene med okklusjon. 
Det blir også drøftet kontraindikasjoner ved bruk av okklusjonstrening.
Effekten av å trene med spotter Kurset gir en grunnleggende gjennomgang av hva spottere bidrar med under konkurranse, hvordan de bør benyttes på trening, og hva de positive ringvirkningene kan være.  1 Regiontrenere
Ungdomskurs Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan man veileder unge løftere i baseøvelsene knebøy, benkpress og markløft innenfor styrkeløft.

Målet med kurset er å beskrive de vanligste tekniske utfordringene de unge har, og hvordan man kan korrigere disse. Det blir også lagt vekt på progresjon og hvor viktig det er å ha et treningsopplegg med tanke på intensitet og belastning.

Kurset har etter en teoretisk gjennomgang med fokus på treningsplanlegging og korrigering av teknikk, og en praktisk gjennomgang der trenerne får øve på korrigering av teknikk med utøvere under veiledning av kursholder.

8 Regiontrenere
Løfteskole Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan man veileder nybegynnere i baseøvelsene knebøy, benkpress og markløft innenfor styrkeløft.

Målet med kurset er å beskrive de vanligste tekniske utfordringene nybegynnere har, og hvordan man kan korrigere disse.

Kurset har etter en teoretisk gjennomgang med fokus på korrigering av teknikk en praktisk gjennomgang der de trenerne får øve på dette med utøvere fra klubben under veiledning av kursholder.

4 Klubbtrenere med  godkjent Trener 1 del 3
Seminar for barneidrettsansvarlige i styrkeløft Kurset er ment til å gi en orientering om prinsippene i idrettens barnerettigheter om trygghet, vennskap og trivsel, mestring, påvirkning, frihet til å velge, konkurranser for alle og på barnas premisser. 

Man skal få en kort innføring i hvordan legge opp varierte øvelser som er knyttet til den generelle fysiske utvikling, enkeltvis
eller i grupper, som også skal gi barna kjennskap til grunnleggende elementer ved idretten deres, samt hvordan man tilrettelegger for lek og trening for barn, i tråd med hvert enkelt barns forutsetninger.

Powerlifting Live Powerlifting Live er et nettleserbasert stevneprogram som brukes i sekretariatet på mange små og alle større styrkeløftstevner, herunder alle regionmesterskap og norgesmesterskap.

På kurset lærer man hvordan man lager et stevne i Powerlifting Live og hva man gjør under selve stevnegjennomføringen. Det blir også en innføring i den tekniske delen med å sette opp skjermer og dele info til platting, oppvarming og publikum. Tilslutt vil kursdeltagerne få en kort innføring i rundesystemet, regler for høyninger og løfterekkefølge.

5 Rutinerte stevneledere og brukere av powerlifting live
Plattingkurs Kurset skal gi deltagerne en innføring i arbeidsoppgavene for plattingmannskapet på en styrkeløftkonkurranse. Kurset vektlegger den praktiske gjennomføringen, og innledes kun med en kort teoretisk presentasjon av de viktigste kravene som stilles til plattingmannskapet. Den praktiske gjennomføringen er rettet mot større mesterskap (RM standard og oppover).  3
ANDRE KURS BESKRIVELSE ANTALL TIMER GODKJENTE KURSHOLDERE
Trener 1 del 2 Trener 1, del 2 er generelle idrettslige tema over en kurshelg med følgende emner: 
– Trenerrollen
– Idrettspsykologi
– Mental trening
– Treningsplanlegging
– Sosial trening–  Basistrening
20 Regiontrenere
Trener 1 del 3 Trener 1 del 3 er spesifikk kurshelg for styrkeløft med følgende emner:

  • Bevegelseslære, mekanikk og analyse
  • Treningslære
  • Treningsplanlegging
  • Innføring i anatomi og fysiologi
  • Kosthold
  • Ledelse og taktikk
10 Regiontrenere
Trener 2 del 1 En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Treneren skal kunne utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for styrkeløftutøvere på klubbnivå med fokus på utøvere og utvikling.

Treneren skal kjenne til detaljer og tilegne seg dyptgående kunnskap som grunnlag for å analysere, utforme treningsopplegg og lede trening/konkurranse på regionalt/nasjonalt nivå.

150 Trenerutdannings-

ansvarlig

Trenerutdanning – tilrettelegging av styrkeløfttrening for barn Utdanne trenere som kan følge opp trening for barn for å stimulere den fysiske, psykiske utviklingen og psykososial helse.

Utdanningen er basert på prinsippene i idrettens barnerettigheter om trygghet, vennskap og trivsel, mestring, påvirkning, frihet til å velge, konkurranser for alle og på barnas premisser.

42
Dommerkurs Dommerkurs i regi av Norges Styrkeløftforbund er for utdanning av nye dommere på regions- eller forbundsnivå 20 Internasjonale dommere
Rep. kurs for dommere Repetisjonskurs for etterutdanning av dommere som allerede har avlagt dommerprøve. Kurset er teoretisk med gjennomgang av reglement og lover, og med spesielt fokus på endringer i regelverket.  4 Internasjonale dommere
Veilederkurs – klubbutvikling Kurs for både nye klubber som trenger hjelp til å komme i gang og for godt etablerte klubber som trenger hjelp til å bli bedre på enkelte områder av klubbdriften.  Klubbveiledere