Styret

President Inger Blikra Rana KK
Visepresident Carl Yngvar Christensen Brummundal AK
Styremedlem Per Øyvind Fjeld Askim SK
Styremedlem Kristin Thorvaldsen Oslo SK
Styremedlem Anita Stavik Askim SK
Varamedlem Jostein Fiveltun KK-67
Varamedlem Kim Eikefet Odin SK