Styret

President Inger Blikra Rana KK
Visepresident Carl Yngvar Christensen Brummundal AK
Styremedlem Per Øyvind Fjeld Askim SK
Styremedlem Kristin Thorvaldsen Oslo SK
Styremedlem Anita Stavik Askim SK
Varamedlem Tone Ingebretsen Sandnes AK
Varamedlem Vetle Valetinsen Sandnes AK