Styret i Norges Styrkeløftforbund

Inger Blikra

Inger Blikra

President

Rana KK
- President NSF 2017-dd.
- Visepresident NSF 2011-2017.
- Varamedlem NSF 2009-2011.

 Per Øyvind Fjeld

Per Øyvind Fjeld

Varapresident

Askim SK
- Varapresident NSF 2021 - d.d
- Styremedlem NSF 2013-2021

Velkommen! Dette er styret i Norges Styrkeløftforbund. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss!

Anita Stavik

Anita Stavik

Styremedlem

Askim SK
- Styremedlem 2017-dd
- Styremedlem 2011-2013

Styremedlem

Styremedlem

Tone Ingebretsen

Sandnes AK
- Styremedlem 2021 - dd.
- Varamedlem i NSF 2019 - 2021.
- President i NSF 2002 - 2007.
- Styremedlem i NSF 1997 - 2000.
- Styremedlem i det Nordiske
Styrkeløftforbundet 2002 - 2007.
- Leder i NSFs valgkomité 2007 -
2011.

Vetle Valentinsen

Vetle Valentinsen

Styremedlem

Sandnes AK
- Styremedlem 2021 - dd.
- Varamedlem 2019 – 2021

Tarjei Drecker

Tarjei Drecker

Styremedlem

Tromsø Atletklubb
- Styremedlem 2021 - dd,

Runi Hammerø Sparby

Runi Hammerø Sparby

Varamedlem

Sandnessjøen Styrkeløftklubb
- Varamedlem 2021 -

Helge Aarsrud

Helge Aarsrud

Varamedlem

Moss Styrkeidrettsklubb
- Varamedlem 2021 -