Innkalling Forbundstinget 2019

 

 Innkalling til Forbundstinget 2019

 

I henhold til NSFs lov § 14, skal innkalling til ordinært forbundsting sendes ut av forbundsstyret minst 2 måneder før tinget holdes. Det innkalles på dette grunnlag til Forbundstinget 2019 på

 

Scandic Hell, Stjørdal 26 Oktober 2019

Forbundstinget starter kl. 11.00.

 

Representasjon:

I henhold til § 15 i NSFs lov om representasjon, møter følgende med stemmerett.

 

a          Forbundsstyret.

b          Representanter fra lagene etter følgende skala:

For medlemstall t.o.m. 30 medlemmer – 1 representant.

For medlemstall f.o.m. 31 medlemmer t.o.m. 60 medlemmer – 2 representanter. For medlemstall f.o.m. 61 medlemmer – 3 representanter.

 

3 representanter er det høyeste antall representanter et lag kan ha. Med medlemstall menes tallene som er oppgitt i NIFs idrettsregistrering.

c          2 representanter fra hver region.

 

Klubb- og regionrepresentantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

 

Videre møter uten stemmerett:

a          Lederne i lovbestemte eller tingvalgte utvalg, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b          Forbundsstyrets varamedlemmer.

c          NSFs revisor.

d          Landslagenes tillitsvalgte.

e          NSFs generalsekretær.

 

Vi gjør oppmerksom på at delegater må tilfredsstille kravene i §2.4 i NIFs lover, se utdrag under.

 

  • 2-4. Kjønnsfo2deling.

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn 3 personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

I forskrift til Nifs lov §2-4 presiseres i§ 2 pkt. 1c at den delegasjonen som faktisk møter må tilfredsstille bestemmelsen.

 

Forslag og påmelding til forbundstinget:

Forslag som ønskes behandlet på Forbundstinget må iht. NSFs lov § 14, være sendt Forbundsstyret innen 6 uker før tinget – senest 14 september 2019

Fullmakt/påmeldingsskjema sendes forbundskontoret innen 14 september 2019

 

Generelt: Ved Forbundstinget benyttes reiseutgiftsfordeling per deltager etter billigst reisemåte. Dokumenterte utgifter sendes forbundskontoret som administrer fordelingen, innen 14 dager etter Tinget. Vi presiserer at rimeligste reisealternativ skal benyttes.

Det er ønskelig at klubbene sender inn begrunnet forslag på ledere og løftere som bør tildeles utmerkelsen æresmedlem, NSF’s statuett eller NSF’s hedersmerke. Kriteriene står oppført i Nasjonale bestemmelser.

 

Søndag 27oktober vil det avholdes et fellesmøte der alle oppfordres til å delta.

NSF dekker dagpakke for de som deltar på arbeidsdugnaden på søndag.

 

Vedrørende priser for deltakelse samt overnatting så henvises det til eget skriv om dette.

 

Fullstendig saksliste sendes ut senest 12. oktober 2019

Vi ser frem til et konstruktivt forbundsting og ønsker dere alle vel møtt!

 

Innkalling-TINGET-2019

Praktisk-info-2019

Påmeldingsskjema-Tinget-2019