Vi har gjennomført en omorganisering i NSF for å bedre kunne imøtekomme utfordringene fremover.

Kortversjon:

 • Sportssjef (Lars Samnøy) skal ha det overordnede både faglige og administrative ansvaret for landslagene, i tillegg til ansvaret for videreutvikling og gjennomføring av trenerutdanning, og oppfølging av regiontrenerne.
 • Prosjektleder (Dietmar Wolf) skal både planlegge og gjennomføre et flerårig prosjekt for å øke kompetansen om utstyrsløfting både hos regiontrenere og klubbtrenere.
 • Oppgavene til generalsekretær (Janne Gunn Gaard) og juniorlandslagstrener (Jørgen Hansen) beholdes som i dag. Alastair Mc Coll har overtatt rollen som landslagssjef for benkpress, og vil være en ressurs for sportssjef og juniorlandslagstrener.

Mer informasjon under:

Bakgrunn for omroganiseringsprosessen

Informasjon om omorganisering 2022

På forbundstinget i november 2021, ble nytt styre valgt.

Dette i seg selv skaper endringer på oppgaver og ansvarsområder i Norges Styrkeløftforbunds styre. Oppdatert styre og ansvarsområder ble som følger:

President Inger Blikra                        Ansvarsområde: Representasjon, forbundets prosesser og personalansvar
Visepresident Per Øivind Fjeld         Ansvarsområde: Arrangement, samt representasjon i presidentens fravær
Styremedlem Tone Ingebretsen      Ansvarsområde: Toppidrett (TIK)
Styremedlem Vetle Valentinsen      Ansvarsområde: Profilering
Styremedlem Anita Stavik                 Ansvarsområde: Klubb og region
Styremedlem Tarjei Drecker            Ansvarsområde: Rekruttering
Varamedlem Runi Sparby                 Ansvarsområde: Kompetanse
Varamedlem Helge Aarsrud             Ansvarsområde: Arrangement (Trainee)

Oppgavefordeling både for styremedlemmer og ansatte frem til tinget er beskrevet i organisasjonshåndboka (Oppdatering pågår, ny versjon kommer snart): https://styrkeloft.no/wp-content/uploads/2020/11/Org-h%C3%A5ndbok-rev-09.07.20-.pdf

Etter tinget har Runi Sparby måttet trekke seg fra styret, og ansvaret for kompetanse er slått sammen med klubb og region siden det allerede var mye overlapp mellom disse ansvarsområdene. I tillegg har vi knyttet til oss en ressurs utenfor styret, Lena Sjøl skal bistå innenfor kompetanseområdet.

Stikkord om nåsituasjon og utfordringer, input fra klubber og regioner på strategisamlingene etter forbundstinget både i 2019 og 2021:

 • Større landslagsgrupper enn tidligere krever litt annen organisering
 • Mangel på regiontrenere
 • Mangel på klubbtrenere
 • Mangelfull koordinering mellom trenerutdanning og treneroppfølging
 • Mangel på kommunikasjon og informasjon til landslagsutøvere
 • Manglende rekruttering av utstyrsløftere
 • Mangel på utstyrskompetanse blant trenere

For å få best mulig utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig, så vi at det var behov for omorganisering også av ansatteressursene.

Mål

Målet med omorganiseringsarbeidet var primært å

 • Sikre best mulig utnyttelse av personalressurser og kompetanse
 • Ha tydeligere ansvarsområder og oppgavefordeling
 • Sikre at alle utøvere på landslagene får et tilbud om treneroppfølging
 • Styrke kompetansen på trenersiden generelt
 • Styrke kompetansen på utstyrsløfting
 • Sikre regiontrenere i alle regioner og etablere nettverk for disse
 • Utdanne klubbtrenere og etablere nettverk for disse

Ny organisering

 • Sportssjef (Lars Samnøy) skal ha det overordnede både faglige og administrative ansvaret for landslagene, i tillegg til ansvaret for videreutvikling og gjennomføring av trenerutdanning, og oppfølging av regiontrenerne.
 • Prosjektleder (Dietmar Wolf) skal både planlegge og gjennomføre et flerårig prosjekt for å øke kompetansen om utstyrsløfting både hos regiontrenere og klubbtrenere.
 • Oppgavene til generalsekretær (Janne Gunn Gaard) og juniorlandslagstrener (Jørgen Hansen) beholdes som i dag. Alastair Mc Coll har overtatt rollen som landslagssjef for benkpress, og vil være en ressurs for sportssjef og juniorlandslagstrener.

Avtaler med de ansatte er signert og ny organisering er i drift.

I tillegg til denne omorganiseringen av ansattes oppgaver, vil vi jobbe videre med å utvikle klare instrukser og rutiner for oppgaver, frister, kommunikasjon, informasjon, oppfølging og samarbeid. For den delen av dette som handler om landslagene, ønsker vi at landslagsutøverne skal delta i utformingen. Vi ønsker derfor å få til en felles samling for de ulike landslagene i åpen klasse for å arbeide med rutiner basert på utøvernes forventninger til landslagsledelsen, landslagsledelsens forventninger til utøverne, og utøvernes forventninger til hverandre.

Mvh. Styret og ansatte